Полонистический бюллетень

Стипендия

Zdj. Ron Lach z Pexels
Дата размещения: 12.03.2022
Заявки принимаются до:

Wizyty badawcze dla ukraińskich badaczy i badaczek w IBL PAN /Наукові візити Українських вчених на IBL PAN

Zapraszamy ukraińskie badaczki i badaczy zainteresowanych pobytem w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN) do składania wniosku za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk. Siedziby IBL PAN znajdują się w Warszawie, Poznaniu i Toruniu.

Запрошуємо українських дослідниць і дослідників, які бажають відвідати Інститут літературних досліджень Польської академії наук (IBL PAN), подати заявку на перебування через Відділ міжнародних відносин Польської академії наук. Відділи IBL PAN розташовані у Варшаві, Познані та Торуні.

W ramach stypendium PAN pokrywa:

a) koszty związane z podróżą i pobytem ukraińskich badaczy i badaczek w jednostkach PAN;

b) czas pobytu w jednostkach PAN do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zapraszamy do współpracy w następujących obszarach:

(nie jest to lista zamknięta i zapraszamy do kontaktu osoby, których zainteresowania mieszczą się w innym obszarze nauk humanistycznych):

  • Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo:

teoria literatury, badania kulturowe, badania filologiczne, studia nad Holokaustem, gender studies, badania leksykograficzne,

Humanistyka cyfrowa: wykorzystanie metod ilościowych oraz metodologii socjologicznych (np. analizy sieciowej) do analizy danych tekstowych - literackich, bibliograficznych itd.;

  • Naukowe edycje i monografie cyfrowe:

zapraszamy literaturoznawców i literaturoznawczynie do przygotowania cyfrowych edycji i monografii naukowych z wykorzystaniem naszej infrastruktury;

  • Badania bibliograficzne, metadane w naukach humanistycznych i dziedzictwie kulturowym:

opracowywanie bibliografii; katalogowanie; metadane i badania w humanistyce i dziedzictwie kulturowym; badania obliczeniowe oparte na metadanych; przetwarzanie danych, analiza, inżynieria;

  • Historia cyfrowa i medialna zimnej wojny: 

dysydenckie sieci komunikacji, obieg kultury przez żelazną kurtynę, radiofonia międzynarodowa, historia i archeologia mediów zimnej wojny;

  • Komunikacja naukowa:

innowacyjne formy, gatunki i usługi; wyzwania związane z ewaluacją, modele biznesowe;

  • Meta-badania w humanistyce cyfrowej:

analiza wpływu technologii cyfrowych na współczesne praktyki badawcze.

Jeśli chcieliby Państwo zaproponować współpracę w innych dziedzinach, prosimy o kontakt.

O IBL PAN

Instytut został powołany w roku 1948 i podlegał początkowo Ministerstwu Oświaty, następnie Ministerstwu Szkół Wyższych i Nauki. Od roku 1952 jest placówką Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk; pozostając w strukturach PAN, w roku 1998 uzyskał osobowość prawną. Prowadzone w nim badania dotyczą głównie historii literatury polskiej, teorii literatury, historii kultury, dokumentacji literackiej i leksykografii.

Podstawową dziedziną badań prowadzonych w Instytucie jest historia literatury polskiej; obok niej: zagadnienia teorii form literackich i procesu historycznoliterackiego, języka literackiego i stylu, poetyki teoretycznej i historycznej, wersologii i metryki, literatury popularnej, a także problemy kultury literackiej i świadomości literackiej poszczególnych epok. Instytut prowadzi też rozbudowane prace bibliograficzne i dokumentacyjne, leksykograficzne oraz edytorskie.

Dla naukowców zainteresowanych humanistyką cyfrową:

O CENTRUM HUMANISTYKI CYFROWEJ IBL PAN

Centrum Humanistyki Cyfrowej w IBL PAN powstało w 2013 r., aby prowadzić i koordynować zagadnienia związane z humanistyką cyfrową w kontekście wszystkich obszarów badawczych w IBL PAN.

Aktualne projekty międzynarodowe: TRIPLE, OBERRED, NEP4DISSENT

Współpraca międzynarodowa: Współpracujemy z głównymi infrastrukturami humanistyki cyfrowej, takimi jak DARIAH, CLARIN i OPERAS.

Koordynujemy działalność międzynarodowych grup roboczych zajmujących się humanistyką cyfrową: ALLEA E-humanities Working Group, Bibliographical Data DARIAH-ERIC WG, Research Data Management DARIAH-Eric Working Group.

Infrastruktury badań cyfrowych, które mogą być wykorzystane do wspierania projektów badawczych wizytujących badaczy i badaczek:

Koordynatorką ze strony IBL jest Pani Julia Wójcik-Górska (julia.wojcik-gorska@ibl.waw.pl). Osoby zainteresowane współpracą mogą kontaktować się również z dr. Kajetanem Mojsakiem (IBL PAN): kajetan.mojsak@ibl.waw.pl.

Загальні умови:

а) витрати, пов'язані з відрядженням та перебуванням українських вчених у підрозділах ДСНС, покриваються за рахунок ПАН;

б) тривалість перебування в підрозділах ДСНС до 3 місяців, є можливість продовження за необхідності.

Запрошуємо до співпраці в наступних сферах

(Це не повний список, і ми запрошуємо інших науковців, чиї інтереси належать до гуманітарних наук, зв’язатися з.нами):

Літературознавство та культурологія:

теорія літератури, культурологічний аналіз, філологічні дослідження, дослідження Голокосту, гендерні дослідження, лексикографічні дослідження,

Цифрові гуманітарні науки: обчислювальні підходи до літератури, включаючи аналіз текстів і даних, обчислювальний аналіз або соціологічні підходи до літературних даних (мережевий аналіз);

Цифрові наукові видання та монографії:

ми запрошуємо літературознавців підготувати наукове видання чи монографію з використанням нашої інфраструктури;

Бібліографічні дослідження, метадані в гуманітарних науках та культурній спадщині: складання бібліографії; каталогізація; зберігання метаданих і дослідження в галузі гуманістики та культурної спадщини; обчислювальні дослідження на основі метаданих; обробка, аналіз, інженерія даних;

Цифрова та медіа-історія Холодної війни:

дисидентські комунікаційні мережі, культурний трансфер через залізну завісу, міжнародне мовлення, історія медіа часів холодної війни та археологія;

Наукова комунікація:

інноваційні форми, жанри та послуги; завдання оцінки, бізнес-моделі;

Метадослідження в цифрових гуманітарних науках:

аналіз того, як сучасні дослідницькі практики змінюються завдяки цифровим технологіям.

Якщо ви бажаєте запропонувати співпрацю в інших сферах, будь ласка, зв’яжіться з нами.

ПРО IBL PAN

Інститут є провідною національною установою в галузі досліджень польської літератури та культури минулого та сьогодення, включаючи вузькоспеціалізовані філологічні та лексикографічні дослідження. Це також провідний національний центр документації та бібліографії польської літератури та її наукових видань. За останні роки Інститут створив сильні, часто багатопрофільні команди в інноваційних дослідницьких галузях, таких як гендерні дослідження, дослідження пам’яті та Голокосту та дослідження комунізму. Він також є одним з перших, хто впровадив цифрові методи в гуманітарних науках, завдяки активному міжнародному центру цифрових гуманітарних наук.

Для науковців, які цікавляться цифровими гуманітарними науками:

Про Центр цифрової гуманістики IBL PAN

Центр цифрових гуманітарних наук IBL PAN був створений у 2013 році для керівництва та координації питань, пов’язаних із цифровими гуманітарними науками, у контексті всіх дослідницьких напрямків IBL PAN.

Актуальні міжнародні проекти: TRIPLE, OBERRED, NEP4DISSENT

Міжнародна співпраця: ми працюємо з основними цифровими гуманітарними інфраструктурами, такими як DARIAH, CLARIN та OPERAS.

Ми координуємо діяльність міжнародних робочих груп, які займаються цифровими гуманітарними науками: ALLEA E-humanities Working Group, Bibliographical Data DARIAH-ERIC WG, Research Data Management DARIAH-Eric Working Group.

Інфраструктура цифрових досліджень, які можна використовувати для підтримки дослідницьких проектів дослідників і дослідниць:

Осіб, зацікавлених співпрацею, запрошуємо до контакту з др. Каєтаном Мойсакем (IBL PAN): kajetan.mojsak@ibl.waw.pl

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
12 марта 2022; 21:51 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
12 марта 2022; 21:51 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах