Biuletyn Polonistyczny

Rozprawa doktorska

Data dodania: 05.06.2015

Podróże epistemologiczne, podróże metafizyczne.O wczesnych powieściach Samuela Becketta

Dziedzina:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Promotorzy:

Celem pracy jest dokonanie wieloaspektowego oglądu pierwszych czterech powieści Samuela Becketta ("Sen o kobietach pięknych i takich sobie", "Murphy", "Watt" i "Mercier i Camier") wraz z powiązanym z pierwszą z nich zbiorem opowiadań "More Pricks than Kicks". Praca składa się z czterech rozdziałów, w których omawiam każdą z czterech, będących jej zasadniczym przedmiotem powieści, w kolejności chronologicznej względem ich powstawania, albowiem chronologia ukazywania się powieści drukiem znacznie różni się od kolejności ich pisania. 

 Motywem przewodnim odczytywania i interpretowania wczesnych tekstów irlandzkiego noblisty uczyniono refleksję nad sposobem przedstawiania i istnienia w utworach tych klasycznego toposu podróży. Temat ten, obok wielu innych poruszanych w utworach, jak i ogółu problemów teoretycznoliterackich, estetycznych i filozoficznych przepracowany zostaje przez Becketta na gruncie jego własnego, specyficznego warsztatu, a efekty tej pracy wpisują się w całokształt innowacyjnej twórczości irlandzkiego noblisty.

Analiza pierwszych czterech powieści pozwala na dostrzeżenie wielu tematów, motywów i technik, które w utworach późniejszych podlegać będą systematycznym i konsekwentnym przewartościowaniom i transpozycjom. Poza omówieniem problematyki poszczególnych utworów, podjęto próbę zdefiniowania określonych tematów, zagadnień i technik wspólnych dla wszystkich etapów twórczości i stanowiących asumpt i bazę do dalszych artystycznych poszukiwań autora "Jak jest".

Informacje

Data otwarcia przewodu:
19.06.2012
Termin zakończenia pracy:
15.06.2015
Słowa kluczowe:

Zobacz także

01.12.2015

Wacław Potocki "Wirginia". Edycja i komentarz

Celem pracy było opracowanie edycji krytycznej jednego z najwcześniejszych utworów Wacława Potockiego pod tytułem "Wirginia". Rozprawa doktorska składa się z dwóch części.

20.02.2016

Intymne tematy wyobraźni w dramatach Juliusza Słowackiego

Rozprawa poświęcona jest twórczości Juliusza Słowackiego. Przedmiotem badania są w szczególności dramaty romantycznego poety, począwszy od pierwszego - "Mindowe", poprzez znane i popularne - "Kordian", "Balladyna" aż do jednego z ostatnich - "Zawiszy Czarnego".

27.09.2017

Językowy obraz Łodzi w wybranych mediach (na materiale "Gazety Wyborczej", "Dziennika Łódzkiego", "Onetu" i "Łódzkich Wiadomości Dnia")

Celem dysertacji jest analiza językowego obrazu Łodzi w różnych typach mediów (prasa, internet, telewizja). Materiał dobrano tak, by wychwycić różnice w sposobie przedstawiania Łodzi w mediach o zasięgu ogólnopolskim i w mediach o zasięgu lokalnym. Szczegółowej analizie poddano 1850 artykułów pochodzących z czterech mediów: Gazety Wyborczej, Onetu, Dziennika Łódzkiego i Łódzkich Wiadomości Dnia.

20.02.2016

Strategie stylistyczne w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza

Praca jest próbą rekonstrukcji stylu "Dziennika" Witolda Gombrowicza. Styl rozumiany jest tutaj jako zjawisko z pogranicza formy i treści, jako tryb przekładania się sposobu rozumienia i doświadczania świata przez pisarza na język. Autorka wyróżnia w "Dzienniku" cztery strategie tak rozumianego stylu: śmiech i niepowaga, fikcja (a właściwie auto-fikcja), prowokacja oraz dialog. Cztery części pracy zawierają pogłębione analizy każdej z tych strategii w oparciu o interpretacje wybranych fragmentów "Dziennika".

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.