Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

Дата размещения: 05.06.2015

Podróże epistemologiczne, podróże metafizyczne.O wczesnych powieściach Samuela Becketta

Автор:
Область:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Научные руководители:
Рецензенты:

Celem pracy jest dokonanie wieloaspektowego oglądu pierwszych czterech powieści Samuela Becketta ("Sen o kobietach pięknych i takich sobie", "Murphy", "Watt" i "Mercier i Camier") wraz z powiązanym z pierwszą z nich zbiorem opowiadań "More Pricks than Kicks". Praca składa się z czterech rozdziałów, w których omawiam każdą z czterech, będących jej zasadniczym przedmiotem powieści, w kolejności chronologicznej względem ich powstawania, albowiem chronologia ukazywania się powieści drukiem znacznie różni się od kolejności ich pisania. 

 Motywem przewodnim odczytywania i interpretowania wczesnych tekstów irlandzkiego noblisty uczyniono refleksję nad sposobem przedstawiania i istnienia w utworach tych klasycznego toposu podróży. Temat ten, obok wielu innych poruszanych w utworach, jak i ogółu problemów teoretycznoliterackich, estetycznych i filozoficznych przepracowany zostaje przez Becketta na gruncie jego własnego, specyficznego warsztatu, a efekty tej pracy wpisują się w całokształt innowacyjnej twórczości irlandzkiego noblisty.

Analiza pierwszych czterech powieści pozwala na dostrzeżenie wielu tematów, motywów i technik, które w utworach późniejszych podlegać będą systematycznym i konsekwentnym przewartościowaniom i transpozycjom. Poza omówieniem problematyki poszczególnych utworów, podjęto próbę zdefiniowania określonych tematów, zagadnień i technik wspólnych dla wszystkich etapów twórczości i stanowiących asumpt i bazę do dalszych artystycznych poszukiwań autora "Jak jest".

Информация

Дата начала аспирантуры:
19.06.2012
Дата размещенияДата завершения работы:
15.06.2015
Ключевые слова:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах