Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 12.06.2018
Literature studies

Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku, red. Aleksandra Grzemska, Inga Iwasiów

ISBN:
978-83-79-72-151-1

Celem  projektu było przeanalizowanie, jak na formowanie kapitału kulturowego i literackiego wpływają między innymi praktyki pisarskie, dominujące estetyki, obiegi krytyczne, trendy wydawnicze, ale także wymiany międzypokoleniowe, „terapeutyzacja” dyskursów publicznych i prywatnych, emocjonalność i afektywność w polach społecznych, wytwarzanie pamięci, współczesna klasowość, zanurzenie czy przemieszczenie podmiotu w relacji. Wszystko to bowiem znajduje odzwierciedlenie w literaturze kobiet: prozie, poezji, auto- i biografiach, eseistyce, literaturze faktu i literaturze popularnej.

Jedną z prób wyjścia poza polityki tożsamościowe w badaniu literatury kobiet może okazać się zaproponowana w niniejszej monografii formuła „polityk relacji”, która odzwierciedla złożone praktyki dyskursywne w ramach wspólnot kształtujących doświadczenie i reprezentację. Istotne jest zatem zadanie pytań o to, w jaki sposób relacyjność narzucana oraz wytwarzana w literaturze kobiet wpływa na dyskursy polityczne i na odwrót – jak (mikro- i makro-) polityczność konstytuuje związki oraz hierarchie narracji prywatnych i społecznie zaangażowanych. […]

Celem tak pomyślanego projektu było przeanalizowanie, jak na formowanie kapitału kulturowego i literackiego wpływają między innymi praktyki pisarskie, dominujące estetyki, obiegi krytyczne, trendy wydawnicze, ale także wymiany międzypokoleniowe, „terapeutyzacja” dyskursów publicznych i prywatnych, emocjonalność i afektywność w polach społecznych, wytwarzanie pamięci, współczesna klasowość, zanurzenie czy przemieszczenie podmiotu w relacji.

Wszystko to bowiem znajduje odzwierciedlenie w literaturze kobiet: prozie, poezji, auto- i biografiach, eseistyce, literaturze faktu i literaturze popularnej.

List of contents

Aleksandra Grzemska
Splot polityk i relacji. Wprowadzenie | 7
WŁADZA
Agnieszka Mrozik
Komunizm jako pokoleniowa herstoria.
Polityki relacji w auto/biografiach polskich komunistek po 1956 roku | 17
Marta Tomczok
Wulnerabilność. Zwierzęta, ludzie i Śląsk
w twórczości Izabeli Czajki-Stachowicz i Teofila Ociepki | 43
Kinga Siewior
Margines i cudzysłów. Pojałtańskie narracje migracyjne Anny Kowalskiej | 57
Eliza Szybowicz
Pisarka, emancypacja i prestiż w peerelowskich kontekstach.
Przypadek Magdy Lei | 87
Patrycja Megger
Od podszewki. Szczecińskie pisarki wobec ogólnopolskich
i lokalnych wydawnictw | 109

CIAŁO I CZUCIE
Arleta Galant
Dziwne troski. O niepełnosprawności w prozie kobiet po 1945 roku | 133
Iwona Boruszkowska
Polityczność choroby, polityczność płci.
Kobiece narracje o szaleństwie i zniewoleniu | 143
KONSTELACJE
Tatiana Czerska
Dąbrowska i Iwaszkiewicz. Na biegunach pola literackiego | 163
Aleksandra Grzemska
Apologie i rozrachunki. Autobiografizowanie relacji rodzinnych | 179
Maciej Duda
„»My« to pewna fantazja o kobiecym ludzie, do którego należymy.
Czy to w ogóle daje się urealnić?”. Wspólnota, polityczny projekt i feministyczne siostrzeństwo w publicystyce Agnieszki Graff | 207
FANTAZJE
Anna Pekaniec
Solidarne i/czy samotne? Relacje kobiet w prozie Sylwii Chutnik | 229
Maria Sadłocha
Gabriela Górska – fantastka między fantastami | 243
Inga Iwasiów
Zranienia, iluzje, relacje | 265
Indeks osób | 279

See also

10.10.2018
Linguistics

Bogactwo współczesnej polszczyzny

Author/Editor: Sylwia Przęczek-Kisielak, Piotr Żmigrodzki

Celem tej publikacji jest ukazanie „bogactwa współczesnej polszczyzny”, a więc tych jej aspektów, które zasługują na pochwałę, a przynajmniej na refleksyjną zadumę. Od blisko ćwierćwiecza rozwija się polszczyzna w niepodległej Polsce w sposób nieskrepowany, uwolniona od propagandowych ograniczeń, rozwija się wraz ze społeczeństwem, które, po wejściu do rodziny wolnych narodów Europy, odkrywa zalety wolności i możliwości, jakie ta wolność niesie. Odkrywa nowe dziedziny aktywności ludzkiej, nowe technologie, nowe sposoby komunikowania. Wszystko to nie może pozostać bez wpływu na nasz język ojczysty, który tym potrzebom poznawczym i komunikacyjnym musi sprostać. Dzięki rozwojowi mediów masowych ujawniają się szerszemu ogółowi nowe wspólnoty komunikacyjne, nowe sposoby komunikowania, poszerzenie horyzontów poznawczych sprzyja zwiększeniu zasobu słownictwa powszechnie używanego, kształtują się nowe odmiany językowe, dotychczas w niewielkim stopniu zbadane. Prace pomieszczone w tym tomie starają się właśnie wypełnić tę lukę w studiach nad najnowsza polszczyzna; uchwycić jej stan obecny, aktualne tendencje.

24.10.2018
Linguistics

Negacja w języku, tekście, dyskursie

Author/Editor: Bartłomiej Cieśla, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Autorzy poddają refleksji naukowej zjawisko negacji. W tomie znalazły się artykuły językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, prawników, filozofów, logików. Publikacja ma więc charakter interdyscyplinarny, prezentujemy w niej bowiem wyniki badań nad negacją w wymiarze składniowym, semantycznym, logicznym, retorycznym, kulturowym, społecznym.

21.04.2018
Literature studies

Biblia w dramacie

Author/Editor: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

15.05.2018
Literature

"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

Author/Editor: Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.