Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 16.12.2016
Deadline for applications: 10.02.2017

KONKURS RECYTATORSKI „POLSKA POEZJA XX I XXI WIEKU” (trzecia edycja)

City or town:
Olsztyn
Target groups:
Others

Olsztyn, 12 grudnia 2016 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„POLSKA POEZJA XX I XXI WIEKU”,

ORGANIZOWANEGO PRZEZ

INSTYTUT POLONISTYKI I LOGOPEDII UWM W OLSZTYNIE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem konkursu jest Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Pałacem Młodzieży w Olsztynie

2. CEL:

1) Ukazanie piękna języka polskiego;

2) Popularyzacja polskiej poezji XX i XXI wieku wśród młodzieży;

3) Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości;

4) Odkrywanie aktorskich i wokalnych talentów.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych.

2) Warunkiem udziału jest zgłoszenie utworu poetyckiego z repertuaru polskiej poezji XX i XXI wieku i jego prezentacja w jednej z proponowanych kategorii:

a) poezja śpiewana z możliwością akompaniamentu;

b) recytacja wiersza.

3) Podkłady muzyczne do utworów (jeśli będą potrzebne) należy przesłać w formacie mp3 do dnia 10 lutego na adres piotr.zielonka@wp.pl:

a) w tytule maila należy wpisać „podkłady muzyczne polska poezja”;

b) nazwa pliku mp3 powinna zawierać w następującej kolejności: nazwisko, imię uczestnika konkursu oraz tytuł piosenki.

4) Długość prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

5) Każda ze szkół może być reprezentowana przez maksymalnie 3 uczestników.

6) Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. Zgodę należy dostarczyć w dniu Konkursu.

4. TERMINY:

1) Kartę zgłoszenia i wybrany do Konkursu tytuł wiersza oraz określony sposób jego prezentacji należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

konkurs.poezja2@wp.pl

lub tradycyjną pocztą:

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN

do dnia 10 lutego 2017 roku.

2) Konkurs odbędzie się w Instytucie Polonistyki i Logopedii UWM, przy ul. Kurta Obitza 1, w budynku Centrum Humanistycznego, w Auli Teatralnej, dnia 16 lutego, o godz. 10:00.

5. OCENA I NAGRODY:

1)  Do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatora konkursu;

2) Jury będzie oceniało wiersze wygłaszane z pamięci przez młodzież pod względem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu;

3) Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów;

4) Jury przyznaje po trzy nagrody w obu kategoriach (I, II i III miejsce), oraz wyróżnienia;

5) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;

6) Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu;

7) Decyzja jury jest niepodważalna;

8) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu;

2) Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie   (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/) oraz na instytutowym facebooku.

Information

Added on:
16 December 2016; 18:49 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 December 2016; 18:49 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.