Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 11.03.2024
Deadline for applications: 15.05.2024

Ulam NAWA

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną.

W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz pozostałe uprawnione podmioty będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną, czy wesprą instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

Wniosek składa naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships – European Fellowships edycja 2023 (dalej zwanym „MSCA-PF-EF”). NAWA uznaje certyfikat SoE jako wiążącą weryfikację jakości wniosku.

W ramach Programu uprawnionym działaniem jest mobilność (wyłącznie przyjazdy) związana z:

- odbyciem pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;

- prowadzeniem badań naukowych;

- pozyskaniem materiałów do badań lub publikacji naukowych. Jako uzupełnienie powyższych aktywności, mobilność może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym lub inne aktywności realizowane przez Ośrodek.

Wnioskodawca przedstawia plan pobytu naukowego w Polsce obejmujący jedno lub więcej z powyższych działań, które zamierza zrealizować w Ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór Ośrodka goszczącego dla planowanych działań i korzyści z pobytu zarówno dla naukowca, jak i dla Ośrodka goszczącego.

Information

Added on:
11 March 2024; 15:50 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
11 March 2024; 15:50 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.