Polish Studies Newsletter
Theses per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

07.01.2019

Przestrzeń w „Oziminie”, przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta

Aleksandra Wójtowicz Literaturoznawstwo The Institute of Literary Research PAN

Aleksandra Wojtowicz w rozprawie doktorskiej Przestrzeń w „Oziminie”, przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta formułuje tezy dotyczące nowego spojrzenia na problem przestrzeni w twórczości Berenta. Praca jest polemiką z tezami badaczy, którzy wskazywali na niemożność odtworzenia przyległości miejsc, labiryntowość i brak logiki przestrzennej w powieści.

13.03.2016

Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881-1943). Monografia dokumentacyjna

Mariola Wilczak Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research PAN

Rozprawa o charakterze dokumentacyjnym powstaje w oparciu o wyniki grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki, zakończonego w grudniu 2015 roku (nr 2011/01/N/HS2/03305).  Obejmuje: kronikę życia i twórczości Julii Dickstein-Wieleżyńskiej oraz szkice problemowe, oparte na jej pracach literackich, publicystycznych i translatorskich oraz działalności społecznej w kraju i na forach międzynarodowych, także na polu emancypacji.

20.02.2016

"Rewolucja zaczęła się od kobiet…". O tożsamości Polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 roku

Agnieszka Mrozik Krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research PAN

Celem rozprawy jest analiza procesów przemian tożsamości płciowej (gender) i narodowej kobiet w Polsce po 1989 roku, zarejestrowanych w tekstach kultury (literatura piękna, (auto)biografistyka, kultura popularna) powstałych po przełomie ustrojowym.

20.02.2016

Strategie stylistyczne w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza

Magdalena Stefania Kowalska Krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research PAN

Praca jest próbą rekonstrukcji stylu "Dziennika" Witolda Gombrowicza. Styl rozumiany jest tutaj jako zjawisko z pogranicza formy i treści, jako tryb przekładania się sposobu rozumienia i doświadczania świata przez pisarza na język. Autorka wyróżnia w "Dzienniku" cztery strategie tak rozumianego stylu: śmiech i niepowaga, fikcja (a właściwie auto-fikcja), prowokacja oraz dialog. Cztery części pracy zawierają pogłębione analizy każdej z tych strategii w oparciu o interpretacje wybranych fragmentów "Dziennika".

20.02.2016

Metamorfoza jako doświadczenie granic: Warianty motywu przemiany w małych formach współczesnej prozy europejskiej (José Maria Merino, Natasza Goerke, Bernardo Atxaga, Dino Buzzati)

Aránzazu Calderón Puerta Krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research PAN

Promotorami pracy byli:  prof. dr hab. Grażyna  Irena  Borkowska  i prof. dr hab.  Tomás  Albaladejo Mayordomo 

20.02.2016

Gabinet luster. Śmiech w twórczości Zbigniewa Herberta

Agnieszka Irmina Kramkowska-Dąbrowska Krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research PAN

Praca podejmuje temat humoru, satyry oraz groteski w twórczości Zbigniewa Herberta: ich genezy, odmian oraz funkcji. Analizowane są wiersze, proza, publicystyka oraz dramaty, które tematyzują lub implikują komizm. Elementem łączącym wszystkie wątki pracy jest śmiech rozumiany wieloaspektowo: jako fakt antropologiczny, programowana przez pisarza reakcja czytelnika, jednocześnie zaś jako reakcja samego pisarza na zjawiska świata realnego, manifestacja jego postawy wobec rzeczywistości. Śmiech jest tu pojmowany nie tylko w kategoriach wesołości lub rozbawienia - może być reakcją na smutek, odczucie grozy, tragizmu albo absurdu.

20.02.2016

Figury szaleństwa w polskiej literaturze romantycznej

Katarzyna Czeczot Krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research PAN

Figury szaleństwa w polskiej literaturze romantycznej

20.02.2016

Intymne tematy wyobraźni w dramatach Juliusza Słowackiego

Jędrzej Wijas Krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research PAN

Rozprawa poświęcona jest twórczości Juliusza Słowackiego. Przedmiotem badania są w szczególności dramaty romantycznego poety, począwszy od pierwszego - "Mindowe", poprzez znane i popularne - "Kordian", "Balladyna" aż do jednego z ostatnich - "Zawiszy Czarnego".

20.02.2016

Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Niszczące doświadczenie Auschwitz w twórczości Imre Kertésza

Kinga Piotrowiak-Junkiert Krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research PAN

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest interpretacja bezkompromisowej refleksji o Auschwitz zawartej w powieściowej, eseistycznej i dziennikowej twórczości węgierskiego noblisty, Imre Kertésza.

20.02.2016

Edycja listów zebranych Antoniego Langego

Aleksandra Błasińska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research PAN

Edycja zawiera 146 odnalezionych do dziś listów Antoniego Langego, objętych datami 1886-1928. Wśród adresatów występują nazwiska najwybitniejszych ludzi świata literatury i nauki - są między nimi (przykładowo) Jan Kasprowicz, Władysław Stanisław Reymont, Henryk Struve, Franciszek Rawita-Gawroński, Lucjan Rydel, Stefan Żeromski, Wilhelm Feldman, Adam Wiślicki, Zofia Trzeszczkowska.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.