Polish Studies Bulletin
Theses per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

11.09.2018

Konwencje gatunkowe powieści kryminalnych Joanny Chmielewskiej w kontekstach kulturowych

Elżbieta Gazdecka Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UZ

Konwencje gatunkowe powieści kryminalnych Joanny Chmielewskiej w kontekstach kulturowych to pierwsza monografia dotycząca twórczości Joanny Chmielewskiej. Dysertacja ma charakter historycznoliteracki.

20.06.2018

Poezja lubuska wobec sacrum

Katarzyna Krysińska Wydział Humanistyczny UZ

Celem pracy jest przyjrzenie się problematyce sacrum w literaturze z perspektywy jej obecności w poezji lubuskiej. Przedmiotem badań są wymiary świętości, jakie odsłania twórczość autorów regionalnych oraz definicje sacrum wyłaniające się na gruncie literatury lokalnej.

19.06.2018

Portret polskich Żydów w twórczości Chaima Gradego

Marek Sznajder Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UZ

Rozważania interpretacyjne pracy będą koncentrowały się wokół głównych wektorów myślowych obecnych w prozie Chaima Gradego.  Pisarz ten, dokonując aktu swoistej re-kreacji zniszczonego świata, starał się przedstawić/uchwycić istotę przedwojennej społeczności wileńskich Żydów. Zbierając pokruszone wspomnienia w nową całość „odwracał to, co zrobiła historia” [Leviant, 1974]. Paradoksalnie, bardzo często, tak właśnie na przestrzeni wieków wyglądał „Żydowski los, tj. jeden przeciwko historii” [Leviant, 1974].    

19.06.2018

„W gruncie rzeczy ma Rembek duszę nieśmiertelną”. Monografia Stanisława Rembeka

Weronika Girys-Czagowiec Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UZ

Tematem mojej pracy są życie i twórczość Stanisława Rembeka. Cel podjętych przeze mnie badań stanowi napisanie monografii pisarza, ukazującej jego biografię i dzieło na szerokim tle czasów, w których żył i tworzył.

12.06.2018

Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki

Mirosława Szott Wydział Humanistyczny UZ

Rozprawa pt. Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki dotyczy twórczości poetyckiej uprawianej na Ziemi Lubuskiej, która tematyzuje problem relacji literatury i geografii. Zaproponowane przeze mnie „czytanie miejsca” jest czytaniem drugiego stopnia i nie dąży do uchwycenia esencjalnego genius loci, ale pyta o różne formy uobecniania się miejsca w tekstach literackich (przyjmuję, że ujęć tych nie można sprowadzić do jednego mianownika „lubuskości”). Opiera się na założeniu, że jedną z cech tego uobecniania jest tekstualność.  

28.05.2017

Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym

Kaja Rostkowska-Biszczanik Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UZ

[...] Celem dysertacji jest analiza genologiczna wywiadów Teresy Torańskiej opublikowanych w wydawnictwach zwartych w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem technik/strategii interakcyjnych dziennikarki. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny. Łączenie perspektywy literaturoznawczej i medioznawczej pozwala na uwzględnienie w rozprawie odpowiedzi na pytania, które należy postawić wobec tekstów Teresy Torańskiej, a na które nie ma odpowiedzi w obrębie jednej dyscypliny. Są one wyrażone poprzez cele szczegółowe, podporządkowane realizacji celu głównego.

27.05.2017

Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych

Kamila Regina Gieba Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UZ

Rozprawa doktorska pt. Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych dotyczy twórczości, której głównym tematem są powojenne przesiedlenia i osadnictwo na Ziemi Lubuskiej - wynik postanowień konferencji jałtańskiej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.