Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

14.09.2018
Opole

Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna

extramural studies Uniwersytet Opolski

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta do pracy w medialnym sektorze kultury (publicysta, animator wydarzeń kulturalnych, pisarz, krytyk literacki, badacz literatury, dziennikarz, redaktor, pracownik działów kultury w instytucjach samorządowych i placówkach kulturalnych).

07.09.2016
Opole

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

stationary Uniwersytet Opolski

Literaturoznawstwo: historia i teoria literatury obecne w tematycznej i metodologicznej różnorodności. Problematyka badawcza – od literatury dawnej po nowoczesną i ponowoczesną – obejmuje między innymi projekty komparatystyczne (literatura światowa i europejska) w tym wąsko i szeroko rozumianą intertekstualność, porównawcze studia literacko-kulturowe; relacje i korespondencje sztuk; literackie obrazy świata; estetyczne i etyczne aspekty literatury). Nowe i najnowsze literaturoznawstwo znajduje swoje odbicie w oryginalnej tematyce, w obserwacji zjawisk pogranicznych (literackość; nieliterackość), w doświadczeniu kulturowej teorii literatury i poetyki, w interdyscyplinarnych praktykach badawczych (np. krytyka feministyczna, neokolonializm, literackie spotkania międzykulturowe, antropologia i literatura).

07.09.2016
Opole

Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa

stationary Uniwersytet Opolski

Tematyka badawcza obejmuje szerokie spektrum lingwistyki, jej otwarcia na doświadczenia nowych i najnowszych kierunków i orientacji metodologicznych (np. językoznawstwo i kognitywizm, językowy obraz świata, mapy mentalne, etnolingwistyka; etnopragmatyka; antropologia słowa; stylistyka a pragmatyka; tekstologia i genologia; lingwistyka i feminizm; komunikacja międzykulturowa; dyskurs). Rozmaite koncepcje badawcze znajdują odniesienie w zróżnicowanym materiale analitycznym (m.in. publicystyka; literatura artystyczna, gatunki mowy; style potoczne; stereotypy, współczesna polszczyzna; regionalizmy; język nowych mediów).

06.09.2016
Opole

Podyplomowe Studia Logopedyczne

extramural studies Uniwersytet Opolski

Kierownik studiów podyplomowych dr hab. Grażyna Jastrzębowska, mail: gjastrzebowska@gmail.com Sekretariat studiów podyplomowych Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

06.09.2016
Opole

Nauczanie języka polskiego jako obcego

extramural studies Uniwersytet Opolski

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.