Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.05.2019
Added on: 24.04.2019

Dyktando Warszawskie 2019

Type of the event:
Competition

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza do wzięcia udziału w Dyktandzie Warszawskim. Uczestnicy zmierzą się z tekstem o Warszawie, którego autorami oraz członkami jury są prof. Jerzy Bralczyk oraz prof. Andrzej Markowski. W tekście dyktanda znajdą się także wątki związane z obchodzoną w 2019 roku 15 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie objęła patronatem honorowym Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

 

W Dyktandzie mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu pisania Dyktanda ukończą 16 rok życia i które spełniają w tym dniu jeden z poniższych warunków:

- mają miejsce zamieszkania w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;

- są studentami w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm) uczelni warszawskich.

W Dyktandzie nie mogą uczestniczyć:

- absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni oraz naukowi z tego zakresu – w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm);

- pracownicy Biura Edukacji oraz biura Urzędu m.st. Warszawy zajmującego się bezpośrednio organizacją edycji Dyktanda 2019;

- laureaci pierwszego miejsca poprzednich edycji Dyktanda.

Wydarzenie poprowadzi Beata Tadla. W wydarzeniu będzie można się także sprawdzić w domu dzięki transmisji on-line, która rozpocznie się o godz. 13.00 i będzie dostępna na stronie www.um.warszawa.pl/dyktando.

Program wydarzenia:

10:00– 12:00 Rejestracja uczestników
12:00–12:30 Oficjalne rozpoczęcie
12:30–13:00 Przeprowadzenie czytania i pisanie Dyktanda
13:00–13:30 Przerwa, briefing dla dziennikarzy
13:30–14:10 Występ artystyczny „Grupa Studnia O” spektakl pn. „Z Białoszewskim”
14:10–14:30 Przerwa
14:30–15:00 Pogawędki językowe członków Jury
15:00–16:00 Ogłoszenie wyników, podziękowania

Zwycięzcy Dyktanda Warszawskiego otrzymają kolejno tytuły:
- Warszawski Mistrz Ortografii Polskiej oraz 5 000,00 zł,
- Warszawski Wicemistrz Ortografii Polskiej oraz 3 000,00 zł,
- Drugi Warszawski Wicemistrz Ortografii Polskiej oraz 2 000,00 zł.

Information

Address:
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Sala Skłodowskiej, 4. piętro
Application deadline for participants:
28.04.2019

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.