Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.10.2018 - 16.10.2018
Added on: 04.02.2018

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku) / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Pragniemy zachować cykliczny charakter spotkań poświęconych sztuce pisania listów w minionych wiekach, dlatego miło nam będzie gościć Państwa w  środowisku naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Z wielką radością w gronie stałych bywalców naszych jesiennych spotkań powitamy osoby nowe a zainteresowane problematyką epistolarną. Chcielibyśmy również, wzorem lat ubiegłych, by ukoronowaniem naszego krakowskiego spotkania była sprawnie przygotowana i rychło opublikowana monografia wieloautorska.

Do zaproszenia dołączamy wykaz proponowanych zagadnień.

Sugerowana problematyka wystąpień:

− List jako gatunek literacki (przemiany konwencji, związki z retoryką itp.). Próba typologii dawnej korespondencji (np. kryterium tematyczne).

− List jako źródło historyczne (aspekty: polityczny, prywatny, gospodarczy, ekonomiczny, religijny, etniczny; informacje o sztuce i gustach czytelniczych). Problem wiarygodności korespondencji w badaniach historycznych.

− Mentalność i poglądy wieloetnicznej Rzeczypospolitej w świetle korespondencji (np. świat wartości, stosunek do religii, monarchy, stanów społecznych, „innych”, descriptio mundi itp.).

− Mikrohistoria w perspektywie badań nad wybranymi kompleksami epistolograficznymi.

−  Omówienie zachowanych zbiorów epistolograficznych w Polsce i Europie (głównie na terenach dawnej Rzeczypospolitej).

− List w służbie wojny, prawa i dyplomacji – ujęcia synkretyczne i diachroniczne.

− Erudycja nadawcy i odbiorcy w świetle zachowanych listów.

− Arcydzieła epistolograficzne – kryteria wartościowania.

− Listy poetyckie, dedykacyjne, listy-nowiny – ich funkcja w procesie komunikacji społecznej dawnej Rzeczypospolitej.

− Tworzywo językowe dawnej epistolografii (autorskie decyzje i przyczyny wyboru łaciny, polszczyzny, j. ruskiego, j. niemieckiego oraz innych w korespondencji).

− Język korespondencji minionych wieków na tle ówczesnej polszczyzny ogólnej i regionalnej.

− Warianty stylistyczne polszczyzny wobec funkcjonalnej różnorodności listów.

− Konwencje i innowacje językowe w strukturze gatunkowej listów.

− Listy źródłem wiedzy o języku osobniczym ich autorów.

− Wpływ czynników społecznych (pochodzenie, reprezentowane środowisko, poziom wykształcenia) i biologicznych (wiek, płeć, stan zdrowia) na kształt językowy listów.

− List jako zastępczy akt mowy. Jego wyróżniki i funkcje oraz ich językowe realizacje.

− Obyczajowość w niegdysiejszej Rzeczypospolitej a formy listownej etykiety grzecznościowej.

− Językowy obraz dawnego społeczeństwa w świetle wybranych zbiorów listów.

Na zgłoszenie tematu planowanego wystąpienia wraz z kilkuzdaniowym uściśleniem jego problematyki i zakresu czekamy do 30 czerwca 2018 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adresy:

  1. prof. dr hab. Piotr Borek,  bor@up.krakow.pl
  2. dr hab. Marceli Olma,  molma73@gmail.com

lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (dopisek: Konferencja epistolograficzna).

Opłata konferencyjna wynosić będzie 350 zł (w tym 22% VAT). Kwota obejmuje materiały konferencyjne oraz poczęstunek. Dane do przelewu bankowego na konto uczelni zostaną wysłane do osób zainteresowanych udziałem w konferencji. Wszystkie niezbędne informacje logistyczne (zwłaszcza wstępny program konferencji) zostaną opracowane i niezwłocznie przesłane do zainteresowanych osób we wrześniu 2018 roku.

Information

Address:
ul. Podchorążych 2, Kraków
Application deadline for speakers:
30.06.2018
Application deadline for participants:
30.06.2018
Fee:
350 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.