Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.11.2018
Added on: 02.11.2018

„Filologia Polska”: 1.Świadectwa czasu minionego. Językowe i literackie kreacje przeszłości. 2. Twórczość Mikołaja Reja z okazji 450. rocznicy śmierci pisarza

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Zielona Góra

Szanowni Państwo,  serdecznie zapraszamy do publikacji w roczniku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem przewodnim zeszytu, który — jak planujemy — ukaże się pod koniec 2019 roku, pragniemy uczynić formułę: Świadectwa czasu minionego. Językowe i literackie kreacje przeszłości. Drugą część tomu zamierzamy poświęcić twórczości Mikołaja Reja z okazji 450. rocznicy śmierci pisarza.

Przedmiotem refleksji chcemy uczynić wypowiedzi o bliższej i dalszej przeszłości, zarówno literackie, jak i użytkowe (diariusze, roczniki, kroniki, katalogi władców, pamiętniki, wspomnienia itp.), które mają stać się podnietą do namysłu nad tekstowymi realizacjami opisu czasu minionego, nad funkcjami różnorodnych tekstów o historii, ich rolą w diagnozowaniu teraźniejszości i prognozowaniu przyszłości. Wśród dyscyplin nauki historia zawsze zajmowała miejsce szczególne. Za Cyceronem widziano w niej nauczycielkę życia, ponieważ żywiono przekonanie o powtarzalności zdarzeń i jednocześnie możliwości poszukiwania analogii w ich mechanizmach. Przeszłość stanowiła nie tylko przedmiot wiedzy, ale przede wszystkim obiekt podziwu, kopalnię przykładów moralnych, źródło doświadczenia. W okresie kształtowania się wczesnonowożytnego państwa dziejopisarstwo było nie tylko indywidualnym przedsięwzięciem poszczególnych twórców wynikającym z ich umiłowania czasów minionych, ale także planowym działaniem władzy, która traktowała wiedzę o przeszłości jako element strategiczny polityki państwowej. Z kolei w okresie utraty państwowości powieść historyczna miała przypominać chwalebną przeszłość, budować dumę narodową. Wspomnienia i pamiętniki bywały podręcznikami życia dla potomnych, ale także sposobem radzenia sobie z traumami przeszłości.  Wspomniane uwarunkowania ogniskowały się, jak sądzimy, wokół następujących zagadnień, które pragnęlibyśmy uczynić głównymi problemami projektowanego tomu:

1. Aksjologizacja przeszłości.

2. Wizje ojczystych dziejów. Wątki, fakty, mity i stereotypy.

3. Idealizacja czy wierność prawdzie? Strategie przedstawiania czasów minionych.

4. Obrazy swoich i obcych jako narzędzie kształtowania wspólnotowej tożsamości w tekstach o przeszłości.

5. Gatunkowy kształt tekstów o przeszłości.

6. Funkcje przekazów o czasie minionym.

7. Kategoria czasu w opowieściach o przeszłości.

8. Przeszłość jako podstawa diagnozy teraźniejszości i proroctwa przyszłości. 

Jesteśmy otwarci także na Państwa propozycje.

Drugą częścią tomu chcemy upamiętnić 450-lecie śmierci Mikołaja Reja. Dziedzictwo Mistrza z Nagłowic wykorzystuje bowiem to, co historycznie kształtowało polską tożsamość do wieku XVI, recepcja jego dzieła wyznacza z kolei zjawiska narodowej mitologii wieków XVII-XIX, a być może i późniejszych. Jego twórczość doczekała się licznych już opracowań, zarówno językoznawczych, jak i literaturoznawczych, wciąż jednak inspiruje do podejmowania kolejnych wątków, analizowania jego twórczości nowymi narzędziami. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie również do realizacji tego przedsięwzięcia. Zapraszamy również do wypełniania rubryk stałych („Regionalia”, „Varia” i in.). Szczegóły w serwisie internetowym „Filologii Polskiej” (w odpowiednich zakładkach):
http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz. Z niecierpliwością i zainteresowaniem czekamy na Państwa głos w proponowanym kształcie debaty naukowej — Sekretariat (kontakt).
 
 REDAKCJA 

Magdalena Hawrysz

Sławomir Kufel 

Aneta Narolska
 
Radosław Sztyber

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.