Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 05.07.2023 - 09.07.2023
Added on: 14.04.2023

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Celem I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą będzie integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą oraz wymiana doświadczeń nauczycieli oraz naukowców pracujących poza granicami Polski. Ważnym aspektem przedsięwzięcia będzie także wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki. 

Kongres będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. W programie przewidziano m.in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne oraz szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz - rozwoju nauki polskiej za granicą, popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie. 

Głównym organizatorem kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Wydarzenie współorganizują: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

Do udziału w Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą zapraszamy osoby działające na rzecz edukacji oraz nauki polskiej za granicą: nauczycieli, liderów i przedstawicieli organizacji polonijnych, rodziców uczniów oświatowych placówek polonijnych, wolontariuszy, przedstawicieli uczelni poza granicami Polski, w strukturach których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub w języku polskim, stypendystów i lektorów. 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacji do 14 maja 2023 roku oraz wpłata 200 zł. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w Kongresie zostaną przesłane do 19 maja.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://forms.orpeg.pl/index.php/797213?lang=pl

Information

Application deadline for participants:
14.05.2023
Fee:
200 zł
Added on:
14 April 2023; 21:21 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
14 April 2023; 21:21 (Mariola Wilczak)

See also

18.05.2022

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje - metodologie - działania

Pierwszy Kongres Polskiego Przekładoznawstwa stawia sobie za cel uwidocznienie i docenienie aktywności polskich środowisk przekładoznawczych. Kongres będzie okazją do spotkania badaczy przekładu reprezentujących różne dyscypliny i szkoły z ośrodków naukowych całego kraju. Pozwoli na wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy, odnalezienie nowych obszarów i możliwości wspólnego działania oraz międzydyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej konsolidacji, zapewniającej podniesienie efektywności realizacji projektów badawczych, a tym samym ich międzynarodowej konkurencyjności. (Z informacji Organizatorów).

27.05.2023

II Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej

W imieniu Instytutu Językoznawstwa oraz Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dn. 20–22 września 2023 roku w Szczecinie.

23.09.2016

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”

Edukacja polonistyczna jest przedmiotem refleksji i dyskusji wielu środowisk szkolnych i akademickich. Przed kształceniem polonistycznym stawia się wiele – czasami sprzecznych ze sobą – celów. Jesteśmy przekonani, że uniwersytety w dialogu z polską szkołą, opierając się na rzetelnych diagnozach, mogą inspirować rozwój dydaktyki i zmieniać rzeczywistość szkolną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polonistów pracujących na różnych szczeblach edukacji (od szkół podstawowych aż po uczelnie wyższe) oraz nawiązując do tradycji  dwóch poprzednich kongresów, w imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, podczas którego chcemy rozmawiać o celach nauczania polonistycznego i wychowania w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych dokonujących się współcześnie. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie okazją do integracji wielu środowisk troszczących się o dydaktykę polonistyczną.

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.