Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 31.10.2017 - 06.12.2017
Added on: 13.06.2017

Konkurs literacki „Opowieści znad Łyny”

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Schoolchildren

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO

„OPOWIEŚCI ZNAD ŁYNY”


Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest: Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Cele konkursu

1. Rozwijanie zainteresowania młodzieży miastem Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur.

2. Popularyzacja wiedzy o Olsztynie i regionie Warmii i Mazur.

3. Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności kreatywnego pisania.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

Opis
1. Na konkurs można przesyłać formy prozatorskie w trzech kategoriach, inspirowane wiedzą o regionie warmińsko-mazurskim, od czasów najdawniejszych do współczesności:

I kategoria: opowiadanie, nowela;

II kategoria: baśń;

III kategoria: reportaż literacki.

2. Jury będzie oceniać inwencję twórczą autorów, związek treści z Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur oraz stopień wykorzystania cech właściwych wybranemu gatunkowi.

3. Objętość utworu nie może przekraczać 10 stron formatu A4, czcionka 12.

4. Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Sposób i termin przekazania pracy

Prace w trzech egzemplarzachopatrzone godłem wraz z małą zaklejoną kopertą, w której należy umieścić podstawowe dane o uczestniku (imię i nazwisko,  nazwa szkoły, klasa, adres, telefon i mail kontaktowy) należy przesłać listownie na adres:

Instytut Polonistyki i Logopedii
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

Z dopiskiem:
„Opowieści znad Łyny”.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 października 2017 roku.

Termin ogłoszenia wyników: 6 grudnia 2017 roku.

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Decyzja jury typująca finalistów jest ostateczna. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie   (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/).

Information

Application deadline for participants:
31.10.2017 22:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.