Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.11.2020 g.09:00 - 24.11.2020 g.18:00
Added on: 04.06.2020

Lektury twórców słowa i obrazu (inspiracje, implikacje, interferencje)

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Konferencja inicjuje cykl komparatystycznych spotkań naukowych, dla których podstawą będzie teoria i antropologia literatury w zakresie wieloaspektowej refleksji inter/trans-tekstualności, inter/trans-medialności (i zasadności takich ujęć) oraz hermeneutycznego pola odniesień. Problematyka wystąpień będzie koncentrować się na zagadnieniach wpływu doświadczeń kulturowo-literackich na autora w kontekście możliwości i ograniczeń twórczych, na czynnikach stanowiących katalizatory i inhibitory aktu tworzenia, postawach odrzucenia tradycji bądź jej akceptacji, wielopoziomowych relacjach intertekstualnych, transferach/interferencjach wzorów kulturowych, idei i estetyk, zjawiskach wpływu personalnego, negatywnych i pozytywnych odczytaniach tekstowych.

KATEDRA TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY
W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

W KRAKOWIE

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

 

Lektury twórców słowa i obrazu

(inspiracje, implikacje, interferencje)

 

która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2020 roku. Obrady będą się toczyć w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. zagadnienia związane z wpływem doświadczeń kulturowo-literackich na autora w kontekście możliwości i ograniczeń twórczych, jak też problematykę wielopoziomowych relacji intertekstualnych oraz różnorodnych transferów/interferencji wzorów kulturowych, idei i estetyk. Proponujemy m.in. namysł nad następującymi zagadnieniami:

  • obecność „(prze)czytanego” w „przedstawianym” (za pomocą słowa lub obrazu)
  • utwory literackie (całości i fragmenty) w strukturach utworów literackich i dzieł sztuk wizualnych (aspekty semantyczne, kompozycyjne, wizualne)
  • sposoby uobecniania wcześniejszych dzieł pisanych w późniejszej twórczości pisarzy, poetów, malarzy, artystów-fotografików
  • pre-teksty, palimpsesty, powinowactwa
  • przytłaczające czy wyzwalające dziedzictwo: prekursorzy, „martwi poeci” (Bloom), „wielkoludy” (Norwid)
  • style lektury i ich przełożenie na twórczość własną znanych i mniej znanych autorów
  • style odbioru literatury (m.in. krytyczny, afektywny) i ich ślady w twórczości artystycznej
  • refleksja nad aktualnością i kierunkami rozwoju teorii związanych z odziaływaniem i twórczym wpływem (koncepcje M. Bachtina, H. Blooma, L. Hutcheon i innych).

Konferencją naukową pragniemy także upamiętnić osobę i dorobek naukowy naszego Kolegi, Marka Karwali, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego. Mile widziane będą odniesienia i komentarze do prac badacza, zwłaszcza jego studiów nad literaturą i malarstwem.

Na zgłoszenia (z podaniem tematu wystąpienia, afiliacji oraz z abstraktem do 600 znaków ze spacjami) oczekujemy do 15 października 2020 roku pod adresem: teoria.i.antropologia@gmail.com

Po akceptacji zgłoszenia prześlemy dalsze informacje organizacyjne. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Publikacja artykułów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, nastąpi w punktowanym czasopiśmie.

dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP /kierownik Katedry Teorii i Antropologii Literatury/

dr hab. Janusz Waligóra /koordynator konferencji/

dr hab. Magdalena Roszczynialska, prof. UP

dr Jakub Knap

dr Arkadiusz S. Mastalski

Information

Address:
Kraków, ul. Podchorążych 2
Application deadline for speakers:
15.10.2020 12:00
Application deadline for participants:
15.10.2020 12:00
Fee:
350
Added on:
4 June 2020; 19:28 (Janusz Waligóra)
Edited on:
4 June 2020; 19:28 (Mariola Wilczak)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.