Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.03.2016
Added on: 31.03.2016

Nabór artykułów do czasopisma "Perspektywy Kultury"

Type of the event:
Call for papers

Redakcja czasopisma "Perspektywy Kultury" zachęca do nadsyłania artykułów do  numeru  poświęconego kulturowemu dziedzictwu Arystotelesa na przestrzeni wieków.

Proponowane tematy:
- Arystoteles jako postać fikcyjna i postać historyczna;
- "Retoryka" Arystotelesa i jej dziedzictwo (np. neoarystotelizm Kenetha Burke’a);
- "Poetyka" Arystotelesowska i jej dziedzictwo (oraz zagadnienia pokrewne, np. Chicago School jako szkoła krytyczna; Mieke Bal i jej lektura Poetyki);
- Arystotelesowskie rozumienie metafory i jej wpływ na badania teoretycznoliterackie i teoretycznojęzykowe;
- etyka Arystotelesowka i jej dziedzictwo;
- psychologia Arystotelesowska i neoarystotelesowska;
- "Polityka" Arystotelesa i wpływ filozofa na myśl polityczną i społeczną;
- nauka w rozumieniu Arystotelesa;
- związki między Wschodem a Zachodem na przykładzie krążenia myśli Arystotelesa;
- komentarz do pism Stagiryty jako wzór gatunkowy;
- Arystoteles w programach szkolnych na przestrzeni wieków.


Teksty (o objętości do 50 tys. znaków) prosimy nadsyłać do 15. 06.2016 r. na jeden z poniższych adresów:

aneta.kliszcz@ignatianum.edu.pl, celina.dorhinicka@ignatianum.edu.pl, pawel.nowakowski@ignatianum.edu.pl, leszek.zinkow@ignatianum.edu.pl

Więcej informacji w załączniku.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.