Polish Studies Bulletin
Date of the event: 22.10.2015 - 23.10.2015
Added on: 15.11.2015

Wileńsko-krakowskie pasaże Witolda Hulewicza

W dniach 22-23 października na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona przypadającej w tym roku 120. rocznicy urodzin Witolda Hulewicza (1895-1941) – znanego w dwudziestoleciu międzywojennym poety, publicysty, tłumacza, krytyka literackiego i muzycznego. Organizatorami konferencji było Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Polski w Wilnie. Wzięło w niej udział 25 prelegentów z różnych ośrodków naukowych z kraju i za granicy (z Litwy, Polski i Francji).

Celem konferencji było przypomnienie różnych aspektów życia i twórczości tego niezwykłego, wszechstronnie uzdolnionego człowieka, wielkiego patrioty polskiego. Witold Hulewicz był synem ziemi wielkopolskiej (urodził się w 1895 r. jako poddany pruski), tu też rozpoczął swoją karierę literacką jako współpracownik „Zdroju” (1917), organu ekspresjonistów poznańskich, założonego przez Stanisława Przybyszewskiego oraz brata, Jerzego Hulewicza. Dalsze jego losy były związane z Warszawą, gdzie od 1922 roku m.in. popularyzował współczesną poezję niemiecką, w tym mało wtedy znanego Rainera Marii Rilkego, którego później poznał osobiście w Szwajcarii. Założył tu Instytut Wydawniczy „Aurion”. W Warszawie też zakończył swój krótki, ale jakże treściwy żywot. Jako kierownik działu literackiego Radia Polskiego (1935-1939) oraz wydawca pisma konspiracyjnego „Polska żyje”(1939-1941), został aresztowany przez gestapo. Po ciężkich torturach rozstrzelany na Pawiaku. w 1941 roku.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.