Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 30.11.2018 g.10:30 - 30.11.2018 g.14:00
Added on: 26.11.2018

„Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne 2"

Type of the event:
Seminar
City or town:
Wrocław

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP UWr organizuje Międzynarodowe seminarium naukowe na temat  świadomości językowej w ujęciu antropologiczno-kulturowym.

30 XI 2018, sala im. W. Nehringa (22

 

 

 

10.30 -  Powitanie uczestników seminarium – Prof. Marcin Cieński, Dziekan Wydziału Filologicznego UWr

10.35–10.50  Prof. Stanisław Cygan (UJK Kielce), W stronę świadomości językowej (wprowadzenie)

10.50-11.20 Prof. Miroslav Davlevič  (Uniwersytet Wileński), Sytuacja języka polskiego na Kresach północno-wschodnich. Litwa, Łotwa, Białoruś

11.20-11.35  Mgr Jacek Stasiorczyk  (IH UWr), Aspekt językowy kształtowania się tożsamości narodowych  na Litwie na przełomie XIX i XX wieku

11.35-12.05   Doc. Kinga Geben (Uniwersytet Wileński), Kulturolekt Polaków  litewskich

12.05-12.35 Dr Jerzy Kowalewski  (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki), Sytuacja języka polskiego na Ukrainie – świadomość – tożsamość - nauczanie

12.35–12.55 Dr Anna Burzyńska-Kamieniecka (IFP UWr), Świadomość językowa uczestników państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (grupa ukraińska)

12.55-13.15 Dr Jan Kamieniecki (IFP UWr), U początków białoruskiej świadomości językowej („Katechizm nieświeski” Szymona Budnego)

13.15–13.45  Prof. Stanisław Cygan (UJK Kielce),  Z zagadnień świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX i początku XXI wieku

13.45-14.00 Mgr Barbara Maj-Malinowska (UJK Kielce), Grzeczność akademicka w świadomości kieleckich studentów (wstępne wyniki badań)  

14.00 - Podsumowanie obrad i zamknięcie spotkania

 

 

 

 

 

 

Information

Address:
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera15b, 50-140 Wrocław, sala im. Nehringa

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.