Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 07.12.2018 g.15:00 - 08.12.2018 g.16:30
Added on: 04.12.2018

Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Historii PAN zaprasza do udziału konferencji „Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja”, która odbędzie się w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w sali J. Lelewela w dniach 7-8 grudnia 2018.

PROGRAM KONFERENCJI

  • 7 grudnia – piątek

15:00 otwarcie konferencji

16:00–17:00
Mieczysław Mejor, Loci communes, cytat, kryptocytat – podstawowe formy intertekstualności w literaturze dawnej
Dorota Rojszczak-Robińska, Średniowieczna mozaika ze słów. O używaniu cudzych tekstów w staropolskich apokryfach

17:00 przerwa kawowa

17:30–19:00
Margarita Korzo, Teksty „ukryte” albo o zapożyczeniach z dzieł katolickich w XVII-wiecznych utworach prawosławnych
Małgorzata Dowlaszewicz, Biblia w języku wernakularnym. Średnioniderlandzkie opracowania i przekłady opowieści biblijnych
Rafał Rutkowski, Merlin w polskiej literaturze XIII–XVI w.

20:00 kolacja

  • 8 grudnia – sobota

9:30 przerwa kawowa

10:00–11:30
Beata Spieralska-Kasprzyk, Nie tylko Biblia. Cytaty w kazaniach średniowiecznych
Vojtěch Večeře, Word Constitutes Context. Contribution to Interpretation of Late Scholastic Preaching Texts (on the Example of Sermons of Henry of Wildenstein)
Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Jak Henryk Bitterfeld czytał Tomasza z Akwinu?

11:30 przerwa kawowa

12:00–13:00
Aleksiej Kibiń, Cytat jawny i ukryty: dwa sposoby użycia Objawienia Metodego Patarskiego w Powieści minionych lat
Miłosz Sosnowski, Ale teraz do rzeczy! Brunon z Kwerfurtu i cytaty

13:30–14:30 obiad

14:30–16:00
Piotr Okniński, „Soczovycza, koło, myelye młyn”. Próba dookreślenia pochodzenia tradycji
Robert Kasperski, Cytaty w Getica Jordanesa
Antoni Grabowski, Wincenty z Beauvais i zapożyczony tekst. Cytat w XII i XIII wieku

16:00 podsumowanie obrad

Information

Address:
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, sala J. Lelewela, Rynek Starego Miasta 29, Warszawa

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.