Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.09.2020 - 24.09.2020
Added on: 23.01.2020

Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje – konteksty

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu UAM, Laboratorium Dokumentacji Literackiej UAM, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej UMCS i Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL serdecznie zapraszają do udziału w konferencji "Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje – konteksty", która odbędzie się w dniach 22-24 września 2020 w Salonie Mickiewicza (Collegium Maius, ul. Fredry 10).

informacja organizatorów:

Konferencja jest drugą z cyklu sesji naukowych poświęconych twórczości Zygmunta Haupta (i, mamy nadzieję, nie ostatnią). Podsumowując rezultaty pierwszej z nich (Zygmunt Haupt. Powrót pisarza, Kazimierz Dolny 2017; teksty zebrane w tomie: Jestem bardzo niefortunnym wyborem... Studia i szkice o twórczości Zygmunta Haupta, red. A. Niewiadomski, P. Panas, Lublin 2019) zauważono, iż twórczość ta wymaga pogłębionych analiz, wychodzących poza dotychczasowe ujęcia, dopełniających je lub względem nich polemicznych, że zachęca do „innych spojrzeń” i do wkroczenia na nieoczywiste ścieżki interpretacyjne.

Warto byłoby w związku z tym przyjrzeć się z jednej strony, pojedynczym utworom pisarza lub fragmentom jego dorobku pod kątem specyfiki warsztatu twórczego i ustaleń genetycznych, a także – co nie najmniej istotne – języka, warto byłoby też pokusić się o interpretacje osadzone w różnych trybach lektury i w języku badawczym rozlicznych „zwrotów”, jakie dokonały się w obrębie humanistyki. Interesująca byłaby konfrontacja tego typu rozważań z bardziej tradycyjnymi odczytaniami prozy Haupta i refleksja nad użytecznością nowych narzędzi w lekturze dorobku pisarza pomijanego raczej do tej pory w kanonicznych zestawieniach literatury XX wieku.

Z drugiej strony, lektura Haupta nie pozostawia wątpliwości, iż był on pisarzem niesłychanie chłonnym, otwartym na różnego rodzaju inspiracje, w związku z czym dość wyraźnie rysującą ścieżką postępowania wydaje się nam refleksja dotycząca kwestii dialogu autora Szpicy z wieloma autorami i tekstami literackimi (ale także „tekstami kultury”). Mile widziane były wystąpienia podejmujące zagadnienia intertekstualności i przekładu intersemiotycznego, czy – szerzej – sytuowania twórczości Haupta w obrębie szeroko pojętej nowoczesności. Prowokuje to także do uwzględniania w wystąpieniach rozmaitych kontekstów, w jakich funkcjonowała ta proza: historycznych, kulturowych, geograficznych, biograficznych czy tych związanych z życiem literackim.

Wyznaczone przez nas obszary mają oczywiście charakter orientacyjny. Mogą one zazębiać się i nakładać na siebie. Zasadniczą ideą organizatorów jest tym razem ukazanie Haupta w „zbliżeniu”, skupienie się na kwestiach szczegółowych, dostrzeżenie powiązań czasem nieoczywistych, a nawet ryzykownych, próby wiwisekcji „mikrologicznej”, choć nie wyklucza to także, jako się rzekło, ujęć mniej efektownych, za to efektywnych w dziele odsłaniania niedostrzeżonych do tej pory aspektów twórczości Haupta.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem na adres konferencjahaupt2020@gmail.com mija 30 kwietnia 2020. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów do 30 maja 2020.  Wystąpienia nie powinny przekraczać 20 min. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł (wpłaty zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacyjnych: noclegi i wyżywienie).

Dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS
Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
Dr hab. Paweł Panas
Dr hab. Jerzy Borowczyk, prof. UAM

Information

Address:
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań
Application deadline for speakers:
30.04.2020
Fee:
300 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.