Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 06.03.2018
Deadline for submitting applications: 29.03.2018

Adiunkt (językoznawstwo)

Cities/towns:
Bydgoszcz
Fields:
językoznawstwo

Ze względu na ramy filologii polskiej oczekiwane jest zgłoszenie ze strony osoby posiadającej kwalifikacje polonistyczne, posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie) i rozumiejącej (w ujęciu historycznym) przeobrażenia polszczyzny.

Wymaga się także doświadczenia w dialektologicznych badaniach terenowych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko-pomorskiego, umiejętności badania przejawów regionalizmu, świadomości językowej mieszkańców wsi oraz wykazywania wartości kulturowej gwar dzisiaj (gwara jako element tożsamości regionalnej)

Kandydat powinien wykazać się znacznym już dorobkiem naukowym z zakresu dialektologii, w tym – dotyczącym świadomości językowej obecnych mieszkańców wsi i tzw. przełączania kodu językowego.

Wskazana jest znajomość języka niemieckiego, z uwagi na dość znaczną liczbę germanizmów w gwarach regionu kujawsko-pomorskiego.

W zakresie dydaktyki za konieczne uznaje się doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich z zakresu językoznawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć o charakterze dialektologicznym i etnolingwistycznym.

W zakresie pracy naukowej oczekiwane jest przedstawienie dokumentującej osiągnięcia naukowe pełnej listy publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowych; pożądane będzie także legitymowanie się redakcją bądź współredakcją naukową książek zbiorowych oraz organizacją bądź współorganizacją konferencji naukowych.

Pożądane jest też wskazanie obszaru językoznawstwa, kluczowego w pracy naukowej (nad rozprawą habilitacyjną).

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku

2. dyplom doktorski

3. życiorys

4. 3 zdjęcia

5. wykaz publikacji

6. informacja o udziale w konferencjach naukowych

7. informacja o kwalifikacjach dydaktycznych

8. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

9. Oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.

10. Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę. Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z zarządzeniem Rektora UKW Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, pok. 23, ul. Jagiellońska 11, 85-064 Bydgoszcz

Information

Added on:
6 March 2018; 23:58 (Sylwia Pikula)
Edited on:
6 March 2018; 23:58 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.