Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 08.06.2020
Deadline for submitting applications: 19.06.2020

Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo

DZIEKAN Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki (termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2020 r., umowa na czas nieokreślony)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz w § 119 ust. 1 Statutu UW (Monitor UW z 2019 r.poz.190).

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
- Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
- Posiadanie tytułu magistra na kierunku historia sztuki.
- Dorobek naukowy poświadczony publikacjami dotyczącymi relacji literatura-malarstwo oraz relacji literatura-sztuki wizualne.
- Plan dalszej działalności badawczej w zakresie relacji literatura-sztuki wizualne.
- Akademickie doświadczenie dydaktyczne z zakresu związków literatury i malarstwa oraz komparatystyki literackiej, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.
- Doświadczenie w sferze organizacji nauki (np. organizacja konferencji naukowych).
- Doświadczenie międzynarodowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW;
2. życiorys naukowy;
3. plan dalszej działalności badawczej;
4. odpis dyplomu doktorskiego;
5. kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:

http://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT
_11_2019-1.docx,
6. aktualna opinia bezpośredniego przełożonego lub promotora;
7. wykaz publikacji;
8. oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego udostępnionych na stronie internetowej Wydziału Polonistyki,
9. oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/166/2019/01/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy
_caly_etat-2019.doc
10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy
na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-dopracy_11_2019-3.docx 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 19 CZERWCA 2020 r
Dokumenty należy wysyłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwiskokonkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres:
dziekan.polon@uw.edu.pl

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (Monitor UW z 2019 r. poz. 282) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzeni nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia
2020 r. (Monitor UW z 2019 r. poz. 42).
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 lipca 2020 r.
UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA
Warszawa, dnia 18 maja 2020 r

Information

Added on:
8 June 2020; 22:55 (Sylwia Pikula)
Edited on:
8 June 2020; 22:55 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.