Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 08.06.2020
Deadline for submitting applications: 19.06.2020

Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo, komparatystyka

DZIEKAN Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki (termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2020 r., umowa na czas nieokreślony) 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz w § 119 ust. 1 Statutu UW (Monitor UW z 2019 r.poz.190).

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
- Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
- Posiadanie tytułu magistra na kierunku kulturoznawstwo.
- Doświadczenie wykonawcy projektu badawczego lub badawczo-rozwojowego.
- Dorobek naukowy poświadczony publikacjami podejmującymi zagadnienia poetyki komparatystycznej przekazów literackich i filmowych oraz artykułami z zakresu badań intersemiotycznych i intermedialnych.
- Plan dalszej działalności badawczej w zakresie relacji literatura-film.
- Akademickie doświadczenie dydaktyczne z zakresu komparatystyki i analizy komparatystycznej w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.
- Doświadczenie w sferze organizacji nauki (np. organizacja konferencji naukowych).
- Doświadczenie międzynarodowe.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW;
2. życiorys naukowy;
3. plan dalszej działalności badawczej;
4. odpis dyplomu doktorskiego;
5. kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:

http://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT
_11_2019-1.docx,
6. aktualna opinia bezpośredniego przełożonego lub promotora;
7. wykaz publikacji;
8. oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego udostępnionych na stronie internetowej Wydziału Polonistyki,
9. oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/166/2019/01/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy
_caly_etat-2019.doc
10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw
Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji dopracy_11_2019-3.docx

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 19 CZERWCA 2020 r
Dokumenty należy wysyłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa.
Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwiskokonkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres:
dziekan.polon@uw.edu.pl
Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z
dnia 27 września 2019 r. (Monitor UW z 2019 r. poz. 282) i Regulaminem Wydziału
Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzeni nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia
2020 r.(Monitor UW z 2019 r. poz. 42).
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 lipca 2020 r.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA 

 

Więcej informacji

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.