Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 08.06.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.06.2020

Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
komparatystyka, literaturoznawstwo

DZIEKAN Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki (termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2020 r., umowa na czas nieokreślony) 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz w § 119 ust. 1 Statutu UW (Monitor UW z 2019 r.poz.190).

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
- Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
- Posiadanie tytułu magistra na kierunku kulturoznawstwo.
- Doświadczenie wykonawcy projektu badawczego lub badawczo-rozwojowego.
- Dorobek naukowy poświadczony publikacjami podejmującymi zagadnienia poetyki komparatystycznej przekazów literackich i filmowych oraz artykułami z zakresu badań intersemiotycznych i intermedialnych.
- Plan dalszej działalności badawczej w zakresie relacji literatura-film.
- Akademickie doświadczenie dydaktyczne z zakresu komparatystyki i analizy komparatystycznej w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.
- Doświadczenie w sferze organizacji nauki (np. organizacja konferencji naukowych).
- Doświadczenie międzynarodowe.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW;
2. życiorys naukowy;
3. plan dalszej działalności badawczej;
4. odpis dyplomu doktorskiego;
5. kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:

http://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT
_11_2019-1.docx,
6. aktualna opinia bezpośredniego przełożonego lub promotora;
7. wykaz publikacji;
8. oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego udostępnionych na stronie internetowej Wydziału Polonistyki,
9. oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/166/2019/01/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy
_caly_etat-2019.doc
10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw
Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji dopracy_11_2019-3.docx

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 19 CZERWCA 2020 r
Dokumenty należy wysyłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa.
Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwiskokonkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres:
dziekan.polon@uw.edu.pl
Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z
dnia 27 września 2019 r. (Monitor UW z 2019 r. poz. 282) i Regulaminem Wydziału
Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzeni nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia
2020 r.(Monitor UW z 2019 r. poz. 42).
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 lipca 2020 r.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA 

 

Więcej informacji

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
8 czerwca 2020; 23:15 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
8 czerwca 2020; 23:15 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.