Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 22.06.2017
Deadline for submitting applications: 31.07.2017

Adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Cities/towns:
Kraków
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
22.06.2017

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego,

- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry (dotyczy kandydata bez habilitacji)

oraz:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych,

- wysoka ocena rozprawy doktorskiej (potwierdzona recenzjami),

- posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego – wyrażającego się zasadniczo publikacjami książkowymi oraz w czasopismach z Listy MNiSW – w zakresie zgodnym z profilem naukowym KALiBK, to znaczy, przede wszystkim w zakresie: współczesnych badań literacko-kulturowych i nowej humanistyki (m.in. studia nad pamięcią kulturową, studia feministyczne, studia postkolonialne, studia nad kulturą wizualną, studia performatywne, studia afektywne, badania posługujące się sztuką / art based research, kulturowa teoria literatury, studia nad Zagładą),

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach – ogólnopolskich i międzynarodowych, krajowych i zagranicznych – oraz aktywnością w sferze organizacji życia naukowego, jak też zdolnością do pracy zespołowej,

- osiągnięcia / uczestnictwo w realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych programów grantowych,

- osiągnięcia / uczestnictwo w realizacji ogólnopolskich naukowych programów stypendialnych oraz naukowej współpracy międzynarodowej (staże, projekty badawcze, itp.),

- pozytywna opinia kierownika katedry / zakładu lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata/kandydatki do pracy naukowej i dydaktycznej, z uwzględnieniem informacji o perspektywach uzyskania habilitacji,

- doświadczenie i merytorycznie zróżnicowany zakres kompetencji w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej – w tym umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika katedry / zakładu.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8) recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,

9) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

11) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.

14) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 r. Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami). 

Information

See also

08.05.2016

Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych w zakresie literaturoznawstwa

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych w zakresie literaturoznawstwa.

22.06.2017

Asystent w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych w zakresie literaturoznawstwa

16.01.2020

Pracownik naukowy w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Ordą

Pozycja pracownika naukowego (niem. Akademische/r Mitarbeiter/-in, Nr id. 1414-20-01) od 1.04.2020 do 31.03.2021. Oferta jest otwarta dla wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, w tym językoznawców i daje możliwość wypracowania sobie długoterminowego zatrudnienia w polsko-niemieckim projekcie badawczym zajmującym się powiązaniami polsko-niemieckich regionów przygranicznych.

20.10.2015

Profesor nadzwyczajny

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.