Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 16.06.2019
Deadline for submitting applications: 03.07.2019

Adiunkt (w zakresie językoznawstwa) w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego

Cities/towns:
Kraków
Fields:
językoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry.


Dodatkowe wymagania:
- znaczny dorobek w zakresie językoznawstwa polskiego, szczególnie: lingwistyki tekstu, folklorystyki, dialektologii, językoznawstwa kulturowego, socjolingwistyki, leksykologii, onomastyki, odmian współczesnej polszczyzny (książki, słowniki, artykuły naukowe);
- udokumentowany udział w pracach badawczych (np. leksykograficznych, dialektologicznych);
- doświadczenie dydaktyczne w zakresie uniwersyteckiego nauczania polonistycznych przedmiotów językoznawczych (np. gramatyki opisowej, kultury języka, warsztatów pisania, praktycznej stylistyki);
- dobrze widziane doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego w szkole;
- projekt zaawansowanych badań naukowych na najbliższe lata.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych,
14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.


Termin rozpoczęcia konkursu: 5 czerwca 2019 r.


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 3 lipca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracowniko 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.