Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.07.2019
Deadline for submitting applications: 30.08.2019

Asystent na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
językoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

WARUNKI KONKURSU:
 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
 tytuł zawodowy magistra w zakresie psychologii;
 kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego;
 doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących polskiej literatury drugiej połowy XIX wieku i XX wieku oraz edukacji szkolnej, potwierdzone publikacjami naukowymi oraz wystąpieniami na konferencjach;
 doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu literaturoznawstwa, metodyki i dydaktyki języka polskiego oraz psychologii;
 doświadczenie zawodowe jako nauczyciel języka polskiego;
 znajomość języka kongresowego na poziomie C1;
 Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora z dopiskiem: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dyplom doktora.
3. Dyplom magistra.
4. Życiorys naukowy.
5. Wykaz publikacji.
6. Opinię z poprzedniego miejsca pracy (w przypadku pierwszego zatrudnienia opinię promotora pracy doktorskiej lub opiekuna naukowego).
7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie BSP UW: https://bit.ly/2Oak1Se
8. Informację o przetwarzaniu danych osobowych; formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: https://bit.ly/2Nz47zH).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 30.08.2019 r.
Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na podany niżej adres.
Dziekanat Wydziału Polonistyki
 Uniwersytetu Warszawskiego
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 00-927 Warszawa
Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
7 marca 2016 r. (z późń. zm.) i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 26.09.2019 roku; zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub
elektronicznie o jego wyniku. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury
zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania w sprawie zatrudnienie w formie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.