Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 07.05.2020
Deadline for submitting applications: 04.06.2020

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Cities/towns:
Kraków
Fields:
literaturoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:


1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3. posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Dodatkowe wymagania:
4. odpowiedni dorobek naukowy, obejmujący oprócz pracy magisterskiej również inne liczące się publikacje w zakresie zgodnym z profilem naukowym Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, przede wszystkim z zakresu poezji Młodej Polski (wczesnego modernizmu);
5. osiągnięcia w ogólnopolskim życiu naukowym, zwłaszcza: uczestnictwo w konferencjach naukowych;
6. doświadczenie w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej pozwalające prowadzić zajęcia dla studentów z zakresu literatury pozytywizmu i Młodej Polski;
7. umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika zakładu / katedry. Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
6. ewentualny wykaz publikacji,
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz działalności naukowej kandyata,
10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.


Termin rozpoczęcia konkursu: 4 maja 2020 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 4 czerwca 2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2020 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI Adres siedziby ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków Tel. / fax.: 12 422 05 54, 12 429 28 65

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.