Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 11.01.2017
Deadline for submitting applications: 17.01.2017

Główny specjalista ds. badań i analiz

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
edukacja
Announced on:
11.01.2017

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Głównego specjalisty ds. badań i analiz.

 

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne;
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy analitycznej;
  • znajomość głównych założeń zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza, przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów:
   • relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 
   • edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),
   • idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),
   • doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;
  • umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania informacji;
  • umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych;
  • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. materiały informacyjne, raporty, artykuły publicystyczne lub naukowe;
 • wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
  • dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);
  • dobra znajomość pakietu MS Office;
  • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;

 

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze przygotowania interesariuszy do wdrażania rozwiązań opisanych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak:

 • przygotowywanie badań, analiz i ekspertyz na potrzeby projektu ZSK dotyczących zapewniania jakości i zewnętrznego zapewniania jakości oraz ewaluacji;
 • opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);
 • opracowywanie metodologii badań, nadzór nad ich prowadzeniem oraz tworzenie raportów z badań dotyczących zapewniania jakości i zewnętrznego zapewniania jakości;
 • wsparcie merytoryczne w przygotowaniu kadry specjalistów do wdrażania ZSK w obszarze walidacji efektów uczenia się;
 • udział w pracach związanych z przygotowywaniem rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dla podmiotów mogących pełnić funkcje podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości;
 • współtworzenie produktów i rozwiązań o charakterze merytorycznym  i organizacyjnym z zakresu zapewniania jakości, zewnętrznego zapewniania jakości oraz ewaluacji w projekcie ZSK (np. publikacje, interaktywne materiały, system wsparcia dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości);
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych (w tym w roli prelegenta) dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop macierzyński ).

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 17 stycznia 2017 pocztą na adres:

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

lub mailowo na adres:

kadry@ibe.edu.pl

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Główny specjalista ds. badań i analiz – „umowa na zastępstwo”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.