Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 14.06.2018
Deadline for submitting applications: 29.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Cities/towns:
Szczecin
Fields:
literaturoznawstwo

Od kandydatów oczekujemy:

  • stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;
  • znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko punktowanymi   publikacjami   w   z akresie   historii   literatury   polskiej   XX   i   XXI   wieku,   szczególności w zakresie badań nad literaturą dokumentu osobistego;
  • udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej;
  • udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowani u  konferencji naukowych;
  • doświadczenia  w  kształceniu  młodej  kadry  naukowej  (sprawowanie  opieki  nad  co  najmniej jednym doktorantem)
  • biegłej znajomości języka angielskiego.


 

Kandydaci  przystępujący  do  konkursu  winni    złożyć  w  sekretariacie   Instytutu   Polonistyki   i Kulturoznawstwa US
(71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. nr 5 pokój 208 ) następujące dokumenty:


1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy;
2)wniosek o zatrudnienie;
3) życiorys i kwestionariusz osobowy;
4) potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego;
5) nformacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
6) wykaz publikacji;
7) inne ..........


2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu


Na podaniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych wmojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Information

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.