Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 22.07.2016
Deadline for submitting applications: 18.08.2016

Profesor zwyczajny (językoznawstwo)

Cities/towns:
Zielona Góra
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
18.07.2016

Od kandydata wymaga się odpowiednich kwalifikacji w zakresie językoznawstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia języka polskiego w aspekcie synchronicznym i diachronicznym.

Prowadzone badania powinny dotyczyć:

historii języka polskiego, stylistyki językoznawczej, leksykologii, świadomości językowej,, socjolingwistyki.


WYMAGANE KWALIFIKACJE:

Do konkursu przystąpić mogą tylko te osoby, które
posiadają:
1. Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk humanistycznych,
w dyscyplinie językoznawstwo.
2. Bardzo dobrą znajomość – potwierdzoną publikacjami naukowymi –
zagadnień z zakresu językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem
historii języka polskiego, stylistyki językoznawczej, socjolingwistyki,
świadomości językowej, leksykografii.
3. Doświadczenie naukowo-dydaktyczne.

Więcej informacji w załączniku

See also

10.01.2017

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego PAN

Wymagania:

06.12.2018

Adiunkt w Instytucie/Katedrze: Instytucie Polonistyki AP

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska: adiunkta w Instytucie/Katedrze: Instytucie Polonistyki AP w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów: filologia polska stopnia: pierwszego i drugiego o profilu: ogólnoakademckim

15.06.2018

Profesor zwyczajny

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:   Wymagania: - tytuł profesora nauk humanistycznych (w zakresie językoznawstwa), - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ogólnego lub konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków słowiańskich), - dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, - czynny udział w konferencjach naukowych, - doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa teoretycznego lub ogólnego oraz konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków południowosłowiańskich i bałkańskich) - doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych

22.11.2016

Asystent w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Od Kandydatki/Kandydata na stanowisko asystenta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oczekuje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.