Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 19.07.2017
Deadline for submitting applications: 11.08.2017

Specjalista w Dziale Wystaw i Projekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej

Cities/towns:
Łódź
Fields:
literaturoznawstwo, kulturoznawstwo
Announced on:
19.07.2017

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Wystaw i Projekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w pracach związanych z realizacją projektów przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej;
- tworzenie opracowań i ekspertyz na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej związanych z ekspozycją;
- koordynowanie i udział w pracach merytorycznych w zakresie organizacji wystaw czasowych;
- udział w pracach związanych z prowadzeniem działań inwestycyjnych Narodowego Centrum Kultury Filmowej;
- prowadzenie prac celem pozyskania materiałów oraz obiektów ekspozycyjnych;
- współpraca z partnerami zewnętrznymi przy realizacji projektów wystawienniczych.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk humanistycznych, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, historia;
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym roczne na stanowisku związanym z koordynacją lub realizacją projektów;
- znajomość prawa zamówień publicznych;
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów kulturalnych;
- doświadczenie w realizacji projektów z zakresu kultury, w tym badawczych;
- doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty kulturalne;
- biegła znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).


* Druki do pobrania.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 41 na stanowisko Specjalisty w Dziale Wystaw i Projekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 11 sierpnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone. 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.

 

Druki do pobrania na stronie

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.