Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 22.04.2017
Deadline for submitting applications: 02.06.2017

Starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki (w zakresie językoznawstwa)

Cities/towns:
Kraków
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
22.04.2017

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 164 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora,

- posiadanie udokumentowanego zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres co najmniej siedmiu lat na Uniwersytecie Jagiellońskim lub co najmniej dziewięciu lat poza nim,

 - pozytywna ocena pracy dydaktycznej kierownika jednostki organizacyjnej.

oraz

- minimum 20-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego, - doświadczenie w kształceniu nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego,

- doświadczenie w tworzeniu materiałów programowych do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego,

- doświadczenie w realizacji europejskiego programu mobilności studenckiej „Erasmus”, - znajomość języka angielskiego na min. poziomie B2,

- dorobek dydaktyczny w postaci podręczników i/lub pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 48 następujące dokumenty:

1. podanie,

2. życiorys,

3. odpis dokumentu dyplomu stwierdzającego posiadanie stopnia zawodowego,

4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata w formie autoreferatu uwzględniającego najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata,

5. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

6. opinia o pracy dydaktycznej kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

7. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

8. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych magisterskich/ zawodowych, w przypadku wygrania konkursu,

10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 2 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r. Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami). 

 

 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/839cf4b5ae5c9bd8d170c299c414cffe.pdf

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.