Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 29.03.2017
Deadline for submitting applications: 04.04.2017

Wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego

Cities/towns:
Kraków
Fields:
edukacja
Announced on:
29.03.2017

Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

wizytator

do spraw: nadzoru pedagogicznego

w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego

WARUNKI PRACY

Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych (ewaluacje i kontrole szkół i placówek oświatowych) poza siedzibą urzędu. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim.
 
Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. 

Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
 
Pomieszczenia Kuratorium mieszczą się na drugim piętrze w budynku przy ul. Ujastek 1 bez windy i podjazdu. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. 
 

ZAKRES ZADAŃ

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 2. monitorowanie działań szkoły lub placówki., zbieranie i analiza informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
 3. dokonywanie oceny stanu i warunków działalności szkół i placówek pod względem legalności, kontrolowanie działań dyrektorów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych.monitorowanie działań szkoły lub placówki, o którym mowa w § 2 pkt 11 rozporządzenia, zbieranie i analiza informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
 4. sprawowanie nadzoru pedagogiczny poprzez wspomaganie pracy szkół i placówek, analizowanie wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.dokonywanie oceny stanu i warunków działalności szkół i placówek pod względem legalności, kontrolowanie działań dyrektorów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych.
 •  

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 2. doświadczenie zawodowe: w obszarze związanym z edukacją na stanowisku pedagogicznym
 3. co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej lub 5 letni staż pracy w szkole wyższej, w przypadku nauczyciela akademickiego wymagane jest potwierdzenie statusu nauczyciela akademickiego,
 4. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania (wymaganie konieczne w przypadku nauczyciela akademickiego nawet jeżeli spełnia inne warunki) albo co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami albo w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 6. Korzystanie z pełni praw publicznych
 7. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 4. kopie dokumentu potwierdzającego staż pracy pedagogicznej lub staż na stanowisku nauczyciela akademickiego
 5. kopie dokumentu potwierdzającego ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania (wymaganie konieczne w przypadku nauczyciela akademickiego nawet jeżeli spełnia inne warunki) albo kopia dokumentu potwierdzajcego co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami albo w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.04.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  31-752 Kraków ul. Ujastek 1

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 448-11- 24. 
Kandydatki//kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście i przez pocztę). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przy składaniu dokumentów proszę podać numer ogłoszenia. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ( brutto) w wysokości 3402,89 zł. Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym można odebrać w terminie 1 m-ca od rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie dokumenty złożone przez kandydata/kandydatkę zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Źródło:https://nabory.kprm.gov.pl/malopolskie/krakow/wizytator,9635

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.