Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 25.10.2019
Literature studies

„Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia ikultura” / Tom 2/ Nr 53 / 2019

Publishing house::
ISSN:
1505-9057

Dołączone studia pozwalają pełniej ukazać, jak rozległym zagadnieniem są staropolskie historia i kultura uobecniające się w formie literackiego pokłosia.

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

Tytuł zeszytu, „Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura”, nawiązuje do konferencji zorganizowanej w Pobierowie jesienią 2017 roku. Jak wskazuje Redakcja, obok prac stanowiących pokłosie tego spotkania (rozprawy Pawła Bohuszewicza, Dariusza Dybka, Adama Krawca, Michała Kurana, Radosława Rusnaka i Witolda Wojtowicza) ukazały się także inne studia bliskie wiodącym wątkom tematycznym. Teksty te dopełniają treściowo obecny zbiór, wprowadzając wątki, jakich nie podjęli referenci z Pobierowa. Chodzi zwłaszcza o ściśle związane z kręgiem duchowości i dydaktyki katolickiej regionalizm, konceptyzm i dramat (Aleksandry Goszczyńskiej, Marioli Jarczykowej, Magdaleny Kuran, Małgorzaty Mieszek i Anny Nowickiej-Struskiej).

List of contents

Sarmaci i Popianie. Dziedzictwo średniowiecznego obrazu świata jako element kontekstu kulturowego piśmiennictwa staropolskiego Adam Krawiec 13-46 Nowe wydania – stare podręczniki. Kilka uwag o akademickim Sępie Witold Wojtowicz 47-78 Za murami klasztoru. Historiografia lubelskich karmelitanek bosych Anna Nowicka-Struska 79-116 Koronacja Jana III Sobieskiego w ujęciu poetów i pamiętnikarzy Mariola Jarczykowa 117-135 Od czytań do odczytań. Dwieście lat przemian w metodologii badań nad literaturą staropolską Michał Kuran 139-186 Studium lektur Żywota człowieka poczciwego jako przyczynek do krytyki konstruktywistycznej teorii interpretacji Paweł Bohuszewicz 187-211 Jeszcze w sprawie genezy terminu „fraszka” Radosław Rusnak 213-227 Zagadki Spitamegeranomachii, czyli o komentarzu edytorskim do poematu Jana Achacego Kmity Aleksandra Goszczyńska 231-242 Jak „opowiedzieć” Matkę Bożą? Postać Maryi w kazaniu Samuela Brzeżewskiego Dariusz Dybek 243-264 Twórczość dominikanina Gabriela Zawieszki. Początki konceptyzmu w polskim kaznodziejstwie Magdalena Kuran 265-286 Postaci kobiece w sztukach jezuickich od połowy XVIII wieku – na wybranych przykładach Małgorzata Mieszek 287-315 Od Redakcji Michał Kuran, Witold Wojtowicz 7-9

Information

Pages:
315
Added on:
25 October 2019; 12:34 (Sylwia Pikula)
Edited on:
3 November 2019; 18:50 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.