Polish Studies Bulletin

Person

15.03.2020

mgr Olga Fyłypec

Fields: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa, Językoznawstwo
Doktorantka Katedry Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Zainteresowania naukowe:

- etnolingwistyka;

- lingwistyka kognitywna;

- językowy obraz świata;

- definicja kognitywna;

- stereotypy narodowościowe.

Pisze rozprawę doktorską pt. „Autostereotyp Polaka i heterostereotyp Ukraińca w językowym obrazie świata współczesnej polskiej młodzieży” (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród studentów z Polski). 

Podczas przeprowadzenia ankiet na polskich uczelniach odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Najważniejsze publikacje: 

Дика О. Стереотипні риси сучасного українця у свідомості молодих поляків // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті ак. Л. Булаховського: збірник наукових праць. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 24–34. 

Филипець О. Автостереотип поляка і гетеростереотип українця у середовищі торунських студентів (w druku).

Fyłypec O. Bibliografia podręczników i pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego wydanych na Ukrainie w latach 2001–2017 (w druku).

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.