Polish Studies Newsletter

Person

19.12.2019

dr Chrystyna Nikołajczuk

Fields: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa, Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka, Językoznawstwo
Docent Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki

Prowadzę zajęcia z języka polskiego i językoznawstwa polonistycznego (dyscypliny: ortografia, fonetyka, frazeologia, stylistyka, język mediów).

W 2017–2018 prowadziłam wykłady gościnne – w ramach umów bilateralnej (Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Od 2011 r. biorę stały udział w międzynarodowych polonistycznych kongresach, konferencjach, seminariach naukowych i glottodydaktycznych  na Ukrainie i za granicą, najczęściej w Polsce (Łódź, Poznań, Rrzeszów, Katowice, Toruń, Opole)

Najważniejsze prace:

- Ніколайчук Х.М. Польські темпоральні фразеологізми в словникових дефініціях і текстах / Христина Ніколайчук // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 186–198.

- Nikołajczuk K. Czy starość nie radość? Polska frazeologia oznaczająca starość przez pryzmat teorii pól / K. Nikołajczuk // Język Polski. – 2013. – XCIII. – S. 162–173.

- Nikołajczuk K. Kompetencja rodzimych użytkowników polszczyzny oraz obcokrajowców (Ukraińców) w zakresie stosowania polskiej frazeologii temporalnej / Krystyna Nikołajczuk // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej ; pod red. I. Dembowskiej-Wosik, E. Paluszyńskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – T. 20. – S. 83–92.

- Ніколайчук Х. Інноваційні процеси у польській фразеології на позначення старості / Христина Ніколайчук // Słowo – Tekst – Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. Rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Tom 2 ; pod red. Michaiła Aleksiejenki, Halyny Biłowus, Mirosławy Hordy [i in.]. – Szczecin – Greifswald : VOLUMINA.PL, 2014. – S. 116–124.

- Nikołajczuk K. Najwyższy czas na frazeologię. Nauczanie polskich frazeologizmów o znaczeniu temporalnym w środowisku ukraińskojęzycznym / Krystyna Nikołajczuk // Linguo-cultural research on phraseology. Volume three / pod red. J. Szerszunowicz. – Białystok : University of Bialystok Publishing House, 2015. – P. 555–575.

- Ніколайчук Х. Динамічні процеси у фразеологічному мікрополі „середній вік" (на матеріалі польської мови) / Христина Ніколайчук // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. – Київ: Фірма "Інкос", 2015. – С. 614–627.

Nikołajczuk K. Czy „młodość musi się wyszumieć”? O wartościowaniu młodzieży w polskiej frazeologii / Krystyna Nikołajczuk // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm. – 2017. – S. 151–168.

Nikołajczuk K. Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca? Kilka uwag o „peryferyjnych” frazeologizmach oznaczających młodość / Krystyna Nikołajczuk // Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, percepcje, perspektywy. Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka. Tom III. VI Światowy Kongres Polonistów. Katowice, 22–25 czerwca 2016 r. ; pod red. Jolanty Tambor, Marcina Maciołka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 165–177.

Publikacje dostępne w wolnym dostępie (open access):

Nikołajczuk K., 2013, Kompetencja rodzimych użytkowników polszczyzny oraz obcokrajowców (Ukraińców) w zakresie stosowania polskiej frazeologii temporalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej”, t. 20, s. 83–92.

Ніколайчук Х.М. Польські темпоральні фразеологізми в словникових дефініціях і текстах / Христина Ніколайчук // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 186–198.

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.