Полонистический бюллетень

Человек

19.12.2019

dr Chrystyna Nikołajczuk

Области: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa, Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka, Językoznawstwo
Docent Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki

Prowadzę zajęcia z języka polskiego i językoznawstwa polonistycznego (dyscypliny: ortografia, fonetyka, frazeologia, stylistyka, język mediów).

W 2017–2018 prowadziłam wykłady gościnne – w ramach umów bilateralnej (Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Od 2011 r. biorę stały udział w międzynarodowych polonistycznych kongresach, konferencjach, seminariach naukowych i glottodydaktycznych  na Ukrainie i za granicą, najczęściej w Polsce (Łódź, Poznań, Rrzeszów, Katowice, Toruń, Opole)

Najważniejsze prace:

- Ніколайчук Х.М. Польські темпоральні фразеологізми в словникових дефініціях і текстах / Христина Ніколайчук // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 186–198.

- Nikołajczuk K. Czy starość nie radość? Polska frazeologia oznaczająca starość przez pryzmat teorii pól / K. Nikołajczuk // Język Polski. – 2013. – XCIII. – S. 162–173.

- Nikołajczuk K. Kompetencja rodzimych użytkowników polszczyzny oraz obcokrajowców (Ukraińców) w zakresie stosowania polskiej frazeologii temporalnej / Krystyna Nikołajczuk // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej ; pod red. I. Dembowskiej-Wosik, E. Paluszyńskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – T. 20. – S. 83–92.

- Ніколайчук Х. Інноваційні процеси у польській фразеології на позначення старості / Христина Ніколайчук // Słowo – Tekst – Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. Rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Tom 2 ; pod red. Michaiła Aleksiejenki, Halyny Biłowus, Mirosławy Hordy [i in.]. – Szczecin – Greifswald : VOLUMINA.PL, 2014. – S. 116–124.

- Nikołajczuk K. Najwyższy czas na frazeologię. Nauczanie polskich frazeologizmów o znaczeniu temporalnym w środowisku ukraińskojęzycznym / Krystyna Nikołajczuk // Linguo-cultural research on phraseology. Volume three / pod red. J. Szerszunowicz. – Białystok : University of Bialystok Publishing House, 2015. – P. 555–575.

- Ніколайчук Х. Динамічні процеси у фразеологічному мікрополі „середній вік" (на матеріалі польської мови) / Христина Ніколайчук // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. – Київ: Фірма "Інкос", 2015. – С. 614–627.

Nikołajczuk K. Czy „młodość musi się wyszumieć”? O wartościowaniu młodzieży w polskiej frazeologii / Krystyna Nikołajczuk // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm. – 2017. – S. 151–168.

Nikołajczuk K. Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca? Kilka uwag o „peryferyjnych” frazeologizmach oznaczających młodość / Krystyna Nikołajczuk // Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, percepcje, perspektywy. Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka. Tom III. VI Światowy Kongres Polonistów. Katowice, 22–25 czerwca 2016 r. ; pod red. Jolanty Tambor, Marcina Maciołka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 165–177.

Publikacje dostępne w wolnym dostępie (open access):

Nikołajczuk K., 2013, Kompetencja rodzimych użytkowników polszczyzny oraz obcokrajowców (Ukraińców) w zakresie stosowania polskiej frazeologii temporalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej”, t. 20, s. 83–92.

Ніколайчук Х.М. Польські темпоральні фразеологізми в словникових дефініціях і текстах / Христина Ніколайчук // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 186–198.

Informacje

Электронный адрес:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах