Полонистический бюллетень

Человек

15.03.2020

mgr Olga Fyłypec

Области: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa, Językoznawstwo
Doktorantka Katedry Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Zainteresowania naukowe:

- etnolingwistyka;

- lingwistyka kognitywna;

- językowy obraz świata;

- definicja kognitywna;

- stereotypy narodowościowe.

Pisze rozprawę doktorską pt. „Autostereotyp Polaka i heterostereotyp Ukraińca w językowym obrazie świata współczesnej polskiej młodzieży” (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród studentów z Polski). 

Podczas przeprowadzenia ankiet na polskich uczelniach odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Najważniejsze publikacje: 

Дика О. Стереотипні риси сучасного українця у свідомості молодих поляків // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті ак. Л. Булаховського: збірник наукових праць. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 24–34. 

Филипець О. Автостереотип поляка і гетеростереотип українця у середовищі торунських студентів (w druku).

Fyłypec O. Bibliografia podręczników i pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego wydanych na Ukrainie w latach 2001–2017 (w druku).

Informacje

Электронный адрес:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах