Polish Studies Newsletter

Research project

Fragment strony głównej portalu PolFon
Added on: 06.07.2016

Fonematyka polszczyzny z perspektywy funkcjonalizmu aksjomatycznego. Fonetyczna i fonologiczna analiza współczesnego języka polskiego

Institutions:
Fields:
Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa | Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka
Target groups:
Students, PhD Students, Educators, Others
Deadline:
1.03.2014-29.02.2016

Instytucja realizująca projekt: Katedra Slawistyki, Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu

Celem projektu badawczego było zaprezentowanie alternatywnego spojrzenia na fonematykę języka polskiego, które pozwoliłoby pokazać znane fakty empiryczne w nowym świetle i zaproponować innowacyjne rozwiązania dla ich interpretacji. Aparat pojęciowy przyjęty na potrzeby opisu to teoria funkcjonalizmu aksjomatycznego, która stanowi spójny system semiotyczny odwołujący się do osiągnięć funkcjonalistycznie zorientowanych kierunków językoznawstwa strukturalistycznego. Teoria ta podkreśla potrzebę precyzji oraz adekwatności opisu lingwistycznego i daje odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia szczegółowej analizy deskryptywnej zjawisk fonetycznych współczesnej polszczyzny. W wyniku zastosowania rygorystycznej pod względem metodologicznym procedury sformułowano spójną interpretację polskiego systemu fonematycznego, która pod wieloma względami różni się od tradycyjnych ujęć.

Wyniki badań przedstawiono w monografii poświęconej fonematyce współczesnej polszczyzny: Wągiel, Marcin. (2016). "Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego". Ołomuniec: Uniwersytet im. Palackiego.
Publikacja jest w całości dostępna online: https://books.google.cz/books?id=O7FEDAAAQBAJ

Ponadto, w ramach projektu powstała strona internetowa PolFon: http://polfon.upol.cz/
PolFon to interaktywny portal edukacyjny poświęcony polskiej fonetyce. Przeznaczony jest przede wszystkim dla obcokrajowców chcących opanować polską wymowę, ale mamy nadzieję, że zainteresuje także polskich studentów polonistyki, lektorów języka polskiego a także zawodowych lingwistów. Oprócz materiałów poglądowych obejmujących nagrania audio oraz schematy artykulacyjne zawiera również ćwiczenia szkolące słuch fonematyczny oraz umiejętność transkrypcji fonetycznej poszczególnych głosek.

Projekt był realizowany w ramach grantu „Fonematyka polszczyzny z perspektywy funkcjonalizmu aksjomatycznego. Fonetyczna i fonologiczna analiza współczesnego języka polskiego”, numer projektu IGA_FF_2014_081, finansowanego ze środków Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej.

Zespół:
Marcin Wągiel: kierownik projektu
Jakub Bortlík: uczestnik projektu
Anna Radwan: uczestnik projektu
Aleksandra Starzyńska: uczestnik projektu
Ivana Dobrotová: konsultant

Information

Funding:
Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej
Contact:
marcin.wagiel@upol.cz; jakub.bortlik@gmail.com
Added on:
6 July 2016; 18:35 (Mariola Wilczak)
Edited on:
11 October 2017; 21:36 (Mariola Wilczak)

See also

13.09.2018

Słownik gramatyczny języka polskiego - wersja online

Słownik gramatyczny języka polskiego jest najbardziej rozbudowanym i najbardziej dopracowanym koncepcyjnie i redaktorsko słownikiem fleksyjnym współczesnej polszczyzny, zawierającym charakterystykę gramatyczną ponad 333 000 wyrazów polskich i obejmującym zasadniczy zrąb słownictwa współczesnej polszczyzny.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej - Baza dokumentacji zagrożonych języków

Baza dokumentacji zagrożonych języków zawiera informacje i materiały dotyczące zagrożonych odmian językowych stanowiących językowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w ujęciu diachronicznym i synchronicznym (z wyjątkiem gwar i dialektów samej polszczyzny), świadczących o bogactwie językowym Polski i różnorodności jej językowych kontaktów.

18.12.2019

Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych

_______________________________________________

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Elektroniczny słownik polskiej łaciny średniowiecznej (A-Q)

Celem projektu było stworzenie Elektronicznego Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce, pierwszego naukowego słownika języka łacińskiego publicznie dostępnego w internecie na zasadzie open access. Punktem wyjścia dla Elektronicznego Słownika był materiał zgromadzony w siedmiu tomach (ok. 5 tys. stron) Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.