Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Elektroniczny słownik polskiej łaciny średniowiecznej (A-Q)

Institutions:
Deadline:
1.01.2011-16.12.2014

Celem projektu było stworzenie Elektronicznego Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce, pierwszego naukowego słownika języka łacińskiego publicznie dostępnego w internecie na zasadzie open access. Punktem wyjścia dla Elektronicznego Słownika był materiał zgromadzony w siedmiu tomach (ok. 5 tys. stron) Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce.

Realizacja projektu umożliwi podjęcie szczegółowych i zaawansowanych badań nad leksyką, gramatyką i składnią łaciny średniowiecznej. Słownik służyć będzie także badaczom zainteresowanym historią języka polskiego oraz wzajemnych wpływów łaciny i języka staropolskiego, a także uczonym wielu innych specjalności. Innowacyjność projektu polega na wypracowaniu i wdrożeniu, w oparciu o międzynarodowe standardy, metod anotacji lingwistycznej polskiego słownika historycznego. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie dzięki adaptacji języka znaczników XML w specyfikacji konsorcjum TEI. Takie opracowanie Słownika umożliwi formułowanie złożonych kwerend tak w warstwie opisu leksykograficznego jak i ilustracji materiałowej.

Punktem wyjścia dla Elektronicznego Słownika będzie materiał zgromadzony w siedmiu tomach (ok. 5 tys. stron) Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce, przedsięwzięcia cieszącego się międzynarodową renomą, co potwierdzają pochlebne recenzje w prestiżowych czasopismach naukowych. Dzieło to, uznawane za jeden z najbardziej zaawansowanych projektów leksykografii mediolatynistycznej i będące efektem wieloletniej pracy wielu wybitnych polskich uczonych, m.in. profesorów Mariana Plezi, Stefana Swieżawskiego, Krystyny Weyssenhoff-Brożkowej, zaczęło ukazywać się w latach 50’, zatem pierwsze jego tomy są już właściwie niedostępne. Konieczne staje się więc przygotowanie nowoczesnego, wygodnego w korzystaniu i dostępnego dla szerokiego grona odbiorców słownika elektronicznego.

Wyrazy hasłowe definiowane będą w języku polskim i łacińskim, co sprawi, iż posłuży on tak polskim, jak i zagranicznym badaczom. Planuje się również stworzenie (w wersji polskiej i angielskiej) strony internetowej projektu wraz z jego szczegółowym opisem. W przygotowaniu słownika wykorzystane zostaną narzędzia i metody stosowane współcześnie w podobnych projektach o charakterze międzynarodowym. Głównym celem twórców koncepcji Elektronicznego Słownika jest otwarcie go na przyszłe zastosowania w różnorodnych kontekstach badawczych i nadanie mu takiej postaci, by stał się pierwszym krokiem do stworzenia platformy badań nad polskim średniowieczem. Elektroniczny Słownik będzie jednym z pierwszych, zakrojonych na tak szeroką skalę projektów tego typu na świecie, tak więc jego realizacja przyczyni się niewątpliwie do popularyzacji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Opis zaczerpnięty ze strony projektu. 


#PolskaHumanistykaCyfrowa - katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Information

Added on:
16 May 2021; 13:47 (HCyfrowa )
Edited on:
15 June 2021; 17:26 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.