Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Elektroniczny słownik polskiej łaciny średniowiecznej (A-Q)

Institutions:
Deadline:
1.01.2011-16.12.2014

Celem projektu było stworzenie Elektronicznego Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce, pierwszego naukowego słownika języka łacińskiego publicznie dostępnego w internecie na zasadzie open access. Punktem wyjścia dla Elektronicznego Słownika był materiał zgromadzony w siedmiu tomach (ok. 5 tys. stron) Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce.

Realizacja projektu umożliwi podjęcie szczegółowych i zaawansowanych badań nad leksyką, gramatyką i składnią łaciny średniowiecznej. Słownik służyć będzie także badaczom zainteresowanym historią języka polskiego oraz wzajemnych wpływów łaciny i języka staropolskiego, a także uczonym wielu innych specjalności. Innowacyjność projektu polega na wypracowaniu i wdrożeniu, w oparciu o międzynarodowe standardy, metod anotacji lingwistycznej polskiego słownika historycznego. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie dzięki adaptacji języka znaczników XML w specyfikacji konsorcjum TEI. Takie opracowanie Słownika umożliwi formułowanie złożonych kwerend tak w warstwie opisu leksykograficznego jak i ilustracji materiałowej.

Punktem wyjścia dla Elektronicznego Słownika będzie materiał zgromadzony w siedmiu tomach (ok. 5 tys. stron) Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce, przedsięwzięcia cieszącego się międzynarodową renomą, co potwierdzają pochlebne recenzje w prestiżowych czasopismach naukowych. Dzieło to, uznawane za jeden z najbardziej zaawansowanych projektów leksykografii mediolatynistycznej i będące efektem wieloletniej pracy wielu wybitnych polskich uczonych, m.in. profesorów Mariana Plezi, Stefana Swieżawskiego, Krystyny Weyssenhoff-Brożkowej, zaczęło ukazywać się w latach 50’, zatem pierwsze jego tomy są już właściwie niedostępne. Konieczne staje się więc przygotowanie nowoczesnego, wygodnego w korzystaniu i dostępnego dla szerokiego grona odbiorców słownika elektronicznego.

Wyrazy hasłowe definiowane będą w języku polskim i łacińskim, co sprawi, iż posłuży on tak polskim, jak i zagranicznym badaczom. Planuje się również stworzenie (w wersji polskiej i angielskiej) strony internetowej projektu wraz z jego szczegółowym opisem. W przygotowaniu słownika wykorzystane zostaną narzędzia i metody stosowane współcześnie w podobnych projektach o charakterze międzynarodowym. Głównym celem twórców koncepcji Elektronicznego Słownika jest otwarcie go na przyszłe zastosowania w różnorodnych kontekstach badawczych i nadanie mu takiej postaci, by stał się pierwszym krokiem do stworzenia platformy badań nad polskim średniowieczem. Elektroniczny Słownik będzie jednym z pierwszych, zakrojonych na tak szeroką skalę projektów tego typu na świecie, tak więc jego realizacja przyczyni się niewątpliwie do popularyzacji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Opis zaczerpnięty ze strony projektu. 


#PolskaHumanistykaCyfrowa - katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Information

Added on:
16 May 2021; 13:47 (HCyfrowa )
Edited on:
15 June 2021; 17:26 (Mariola Wilczak)

See also

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej

Celem projektu jest rozbudowa pilotażowej wersji korpusu łaciny średniowiecznej – nowatorskiego przedsięwzięcia, które pozwoliło udostępnić badaczom na zasadach open access zawierający około 5 milionów segmentów ogólny korpus języka łacińskiego używanego w średniowieczu. Projekt przewiduje m.in. rozszerzenie bazy źródłowej, kontrolę jej reprezentatywności oraz obróbkę tekstów na potrzeby przeszukiwania i analizy statystycznej.

13.09.2018

Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (A-Q)

04.10.2021

Słownik Terminologiczny Polskich Strojów Ludowych. Publikacja książki oraz upowszechnienie wyników w internecie na platformie strojeludowe.net

Celem projektu jest opracowanie „Słownika terminologicznego polskich strojów ludowych" w formie słów kluczowych w układzie gniazdowym. Stworzenie pierwszego tego typu Słownika pozwoli na zaprezentowanie w jednym miejscu większości pojęć związanych z polskimi strojami ludowymi. Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Projekt ma charakter naukowy i edukacyjny.

13.09.2018

Słownik gramatyczny języka polskiego - wersja online

Słownik gramatyczny języka polskiego jest najbardziej rozbudowanym i najbardziej dopracowanym koncepcyjnie i redaktorsko słownikiem fleksyjnym współczesnej polszczyzny, zawierającym charakterystykę gramatyczną ponad 333 000 wyrazów polskich i obejmującym zasadniczy zrąb słownictwa współczesnej polszczyzny.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.