Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 19.09.2019
Deadline for submitting applications: 31.10.2019

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Announced on:
17.09.2019

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków o uzyskanie Stypendium START, będącego wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych.

Stypendia przyznawane są za jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. Przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym osobom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia (wiek może zostać wyróżniony zgodnie z warunkami wskazanymi w regulaminie), mają dorobek udokumentowany publikacjami, są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby również zostanie podwyższone.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W niniejszym konkursie przewidziano przyznanie 100 stypendiów. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.