Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Zdj. Julia M Cameron z Pexels | Pexels.com
Added on: 07.03.2020
Deadline for submitting applications: 15.10.2020

Program stypendialny Gaude Polonia

Sponsor/organiser:

Gaude Polonia to Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczony dla twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Stypendysta otrzymuje stypenium miesięczne w wysokości 3500 zł brutto. Stypendia realizowane są od 1 lutego do 31 lipca każdego roku.

O stypendium mogą się starać osoby do 40 roku życia (w wyjątkowych przypadkach do 45), którzy reprezentują następujące dziedziny:

- film;

- fotografia;

- konserwacja zabytków;

- literatura/przekład;

- muzyka;

- sztuki wizualne;

- teatr;

- krytyka sztuki, teatru i filmu.

Kandydaci powinni mieć znaczące osiągnięcia w swoich dziedzinach twórczości.

Kryteria formalne:

- obywatelstwo i miejsce stałego zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub innym państwie Europy Środkowo-Wschodniej;

- pełne wyższe wykształcenie;

- znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Stypendysta otrzymuje gwarancję zakwaterowania w Polsce na czas realizowania stypendium. Zostaje również objęty opieką artystyczną.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu Gaude Polonia należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Instytut Polski

ul. Wołodarskiego 6
220030 Mińsk
Białoruś

Instytut Polski w Kijowie

ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01-030 Kijów
Ukraina

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD lub pendrive z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2020 r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.