Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Zdj. Buro Millennial z Pexels | Pexels.com
Added on: 17.05.2020
Deadline for submitting applications:

Stypendium Fundacji Humboldta dla młodych naukowców (postdoc)

Sponsor/organiser:
Target groups:
Independent academics, Doctors

Stypendium Humboldt Research Fellowship mogą uzyskać badacze, którzy zdobyli doktorat w ciągu ostatnich czterech lat.

Stypendium umożliwia prowadzenie długoterminowych badań (6–24 miesięcy) w Niemczech. Wnioskodawcy wybierają własny temat badań i opiekuna akademickiego.

Wnioski mogą składać przedstawiciele wszystkich dyscyplin i specjalności naukowych ze wszystkich państw. W ramach stypendium mogą być również finansowane wizyty studyjne oraz udział w kongresach i szkoleniach. Wnioski mogą być składane w dowolnym momencie.

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

- posiadać doktorat lub porównywalny stopień akademicki (doktorancki, inżynierski lub równoważny), ukończony mniej niż cztery lata przed datą złożenia wniosku. Kandydaci, którzy kończą studia doktoranckie, są uprawnieni do złożenia wniosku, pod warunkiem że złożą manuskrypt rozprawy lub publikacje zawierające wyniki rozprawy.

- legitymować się publikacjami akademickimi recenzowanymi zgodnie z międzynarodowymi standardami i drukowanymi w punktowanych czasopismach i/lub wydawnictwach.

- posiadać potwierdzenie dostępności placówek badawczych i umowę mentoringu oraz szczegółowy raport eksperta prowadzącego akademicką instytucję badawczą w Niemczech. Szczegóły planu badań, w tym informacje o planowanym czasie trwania stypendium, muszą zostać uzgodnione z planowanym gospodarzem przed złożeniem wniosku.

- posiadać referencje od promotora i innego naukowca posiadającego kwalifikacje do wydania opinii na temat dorobku wnioskodawcy, (zaleca się, by recenzent nie był pracownikiem jednostki, z którą związany jest wnioskodawca);

- mieć umiejętności językowe: badacze z obszarów nauk humanistycznych i społecznych oraz lekarze muszą dobrze znać język niemiecki, jeśli konieczne jest prowadzenie badań; jeśli nie, wystarczy dobra znajomość języka angielskiego; naukowcy i inżynierowie muszą dobrze znać język niemiecki lub angielski.

Wnioski o kontynuację badań w czasie trwania projektu mogą być rozpatrywane tylko w wyjątkowych przypadkach. Zagraniczni pracownicy naukowi przebywający w Niemczech mogą ubiegać się o stypendium, jeśli mieszkali poza terytorium Niemiec przez co najmniej 12 miesięcy w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku. Uwzględniany jest każdy czas spędzony w Niemczech w ciągu 18 miesięcy, bez względu na czas trwania i przyczynę. Obywatele niemieccy i/lub rezydenci edukacyjni zasadniczo nie kwalifikują się do złożenia wniosku, jeśli przebywali w Niemczech w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed otrzymaniem wniosku lub przebywają już w Niemczech w momencie składania wniosku.

Fundacja Humboldta zakłada, że ​​kandydaci będą przestrzegać zasad dobrej praktyki naukowej i prawnie wiążących zasad etyki naukowej w okresie składania wniosków i trwania stypendium.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.