Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Zdj. Buro Millennial z Pexels | Pexels.com
Added on: 17.05.2020
Deadline for submitting applications:

Stypendium Fundacji Humboldta dla młodych naukowców (postdoc)

Sponsor/organiser:
Target groups:
Independent academics, Doctors

Stypendium Humboldt Research Fellowship mogą uzyskać badacze, którzy zdobyli doktorat w ciągu ostatnich czterech lat.

Stypendium umożliwia prowadzenie długoterminowych badań (6–24 miesięcy) w Niemczech. Wnioskodawcy wybierają własny temat badań i opiekuna akademickiego.

Wnioski mogą składać przedstawiciele wszystkich dyscyplin i specjalności naukowych ze wszystkich państw. W ramach stypendium mogą być również finansowane wizyty studyjne oraz udział w kongresach i szkoleniach. Wnioski mogą być składane w dowolnym momencie.

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

- posiadać doktorat lub porównywalny stopień akademicki (doktorancki, inżynierski lub równoważny), ukończony mniej niż cztery lata przed datą złożenia wniosku. Kandydaci, którzy kończą studia doktoranckie, są uprawnieni do złożenia wniosku, pod warunkiem że złożą manuskrypt rozprawy lub publikacje zawierające wyniki rozprawy.

- legitymować się publikacjami akademickimi recenzowanymi zgodnie z międzynarodowymi standardami i drukowanymi w punktowanych czasopismach i/lub wydawnictwach.

- posiadać potwierdzenie dostępności placówek badawczych i umowę mentoringu oraz szczegółowy raport eksperta prowadzącego akademicką instytucję badawczą w Niemczech. Szczegóły planu badań, w tym informacje o planowanym czasie trwania stypendium, muszą zostać uzgodnione z planowanym gospodarzem przed złożeniem wniosku.

- posiadać referencje od promotora i innego naukowca posiadającego kwalifikacje do wydania opinii na temat dorobku wnioskodawcy, (zaleca się, by recenzent nie był pracownikiem jednostki, z którą związany jest wnioskodawca);

- mieć umiejętności językowe: badacze z obszarów nauk humanistycznych i społecznych oraz lekarze muszą dobrze znać język niemiecki, jeśli konieczne jest prowadzenie badań; jeśli nie, wystarczy dobra znajomość języka angielskiego; naukowcy i inżynierowie muszą dobrze znać język niemiecki lub angielski.

Wnioski o kontynuację badań w czasie trwania projektu mogą być rozpatrywane tylko w wyjątkowych przypadkach. Zagraniczni pracownicy naukowi przebywający w Niemczech mogą ubiegać się o stypendium, jeśli mieszkali poza terytorium Niemiec przez co najmniej 12 miesięcy w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku. Uwzględniany jest każdy czas spędzony w Niemczech w ciągu 18 miesięcy, bez względu na czas trwania i przyczynę. Obywatele niemieccy i/lub rezydenci edukacyjni zasadniczo nie kwalifikują się do złożenia wniosku, jeśli przebywali w Niemczech w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed otrzymaniem wniosku lub przebywają już w Niemczech w momencie składania wniosku.

Fundacja Humboldta zakłada, że ​​kandydaci będą przestrzegać zasad dobrej praktyki naukowej i prawnie wiążących zasad etyki naukowej w okresie składania wniosków i trwania stypendium.

Information

Added on:
17 May 2020; 20:12 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
17 May 2020; 20:19 (Piotr Bordzoł)

See also

22.03.2020

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich.  

27.09.2019

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy we Francji 2020

Stypendium skierowane jest do badaczy posiadających doktorat od mniej niż 10 lat, pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcą prowadzić badania we Francji i nawiązać współpracę polsko-francuską.

20.07.2020

Stypendia indywidualne Komisji Europejskiej „Maria Skłodowska-Curie”

Stypendia indywidualne oferowane są doświadczonym badaczom z całego świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenia zagraniczne. Finansowane są wszystkie obszary badawcze.

21.09.2016

Stypendia GFPS na studia w Niemczech

Do 31 października 2016 r. mogą składać wnioski studenci i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec, mogą składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru letniego 2017 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do 580 euro. Stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Zgodnie z wymaganiami organizatorów konkursu, od kandydatów na stypendium wymagana jest znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Do składania wniosków zaproszone są także osoby, które są do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.