Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Element5 Digital z Pexels | Pexels
Added on: 25.03.2023
Deadline for submitting applications:

Stypendium im. Stanisława Pyjasa

Sponsor/organiser:
City/Town:
Kraków
Target groups:
Students

Celem Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pyjasa jest upamiętnienie postaci i tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa, studenta piątego roku polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Stypendium przyznawane jest za pracę społeczną lub działalność humanitarną w różnego rodzaju instytucjach oraz organizacjach społecznych, które budzą uznanie i szacunek środowiska akademickiego. 

Korzyści 

Stypendium przyznaje się raz w roku w rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa w wysokości półrocznego przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego brutto nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Wydziale Polonistyki UJ na stanowisku asystenta bez stopnia doktora. Stypendium wypłacane jest jednorazowo na wskazany przez stypendystę numer rachunku bankowego.  

Warunkiem wypłaty stypendium jest posiadanie przez stypendystę statusu studenta Wydziału Polonistyki UJ w dniu wypłaty stypendium. 

Adresaci stypendium 

O stypendium z Funduszu może się ubiegać student o nieposzlakowanej opinii we wspólnocie akademickiej wyróżniający się działalnością charytatywną i społecznikowską.  

Procedury i terminy 

Osoby, które chcą się ubiegać o stypendium powinny:  

Wypełnić formularz zgłoszenia  

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną rekomendacją do przyznania stypendium, przygotowaną dla danego kandydata w formie listu polecającego przez pracownika Wydziału Polonistyki UJ oraz dokumenty potwierdzające zaangażowanie kandydata w działalność charytatywną oraz społecznikowską, np. imienne zaświadczenia, dyplomy lub pisemne opinie organizatorów. 

Komplet dokumentów dostarczyć na adres: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, pok. 43 lub w formie skanów na adres: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl 

Organy Funduszu 

Funduszem zarządza Wydział Polonistyki UJ. 

Information

Key words:
Added on:
25 March 2023; 18:14 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
25 March 2023; 18:14 (Piotr Bordzoł)

See also

25.03.2023

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego jest skierowane do osób, które chcą podjąć studia na UJ (z wyłączeniem kierunków UJ CM). Stypendium jest przyznawane za wybitne wyniki w nauce i ma na celu wsparcie rozwoju najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia.

15.01.2017

Stypendium Prezydenta Opola

Do 23 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium prezydenta miasta Opola w roku akademickim 2016/2017. Stypendium może być przyznane na maksymalnie jeden rok akademicki. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto. Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych uczelni mającej siedzibę na terenie miasta Opola.

15.01.2017

Stypendium Prezydenta Bydgoszczy

Do 19 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia prezydenta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów oraz wybitnych młodych naukowców. Zgodnie z informacjami organizatorów w każdej kategorii przyznane zostaną po dwa stypendia. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.   

17.05.2020

Stypendia naukowe „Fundacji Tygodnika POLITYKA” – 20. edycja Nagród Naukowych „Polityki”

Stypendia przyznawane są w procedurze konkursowej osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą.  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.