Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Anthony z Pexels | Pexels.com
Added on: 17.05.2020
Deadline for submitting applications: 14.06.2020

Stypendia naukowe „Fundacji Tygodnika POLITYKA” – 20. edycja Nagród Naukowych „Polityki”

Sponsor/organiser:

Stypendia przyznawane są w procedurze konkursowej osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą.

 

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą:
a) pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), pracownicy PAN i innych jednostek naukowo-badawczych;
b) uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest złożenie wniosku, zawierającego w szczególności:
– imię i nazwisko oraz datę urodzenia wnioskodawcy;
– adres korespondencyjny/zamieszkania;
– obecny status zawodowy i naukowy;
– syntetyczną charakterystykę osiągnięcia naukowego i/lub wdrożenia projektu mającego istotne znaczenie dla rozwoju dziedziny lub dyscypliny nauki;
– wskazanie co najmniej trzech pracowników naukowych, mogących udzielić rekomendacji odnośnie do osiągnięć i uzdolnień naukowych kandydata (w tym przynajmniej jednej osoby posiadającej tytuł naukowy profesora).

Formularz należy odesłać drogą elektroniczną do 14 czerwca 2020 r. na adres: stypendia@polityka.pl

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Co roku wyłanianych jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2020 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i nazwisk stypendystów, którzy otrzymują stypendia, następuje do 15 listopada danego roku.

Stypendia przyznawane są w ramach akcji „Zostańcie z nami”, prowadzonej pod patronatem redakcji tygodnika POLITYKA i POLITYKI Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej POLITYKI Spółdzielni Pracy).

Information

Added on:
17 May 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
17 May 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.