Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj.ThisIsEngineering z Pexels.com | ThisIsEngineering z Pexels.com
Added on: 20.07.2020
Deadline for submitting applications: 09.09.2020

Stypendia indywidualne Komisji Europejskiej „Maria Skłodowska-Curie”

Sponsor/organiser:

Stypendia indywidualne oferowane są doświadczonym badaczom z całego świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenia zagraniczne. Finansowane są wszystkie obszary badawcze.

Zgłoszenie do programu obejmuje CV kandydata oraz opis propozycji badań opracowany wspólnie z wybraną przez zainteresowanego jednostką naukową lub inną organizacją. 

Kandydaci muszą mieć stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie badań w pełnym wymiarze czasu do upływu terminu zaproszenia przez jednostkę.

Proponowane są dwa rodzaje stypendiów:

- stypendia europejskie – ich realizacja odbywa się w UE lub krajach stowarzyszonych, trwają od jednego do dwóch lat, są otwarte dla naukowców z Europy i innych części świata;

- stypendia globalne – ich realizacja odbywa się poza Europą, trwają od dwóch do trzech lat, są otwarte dla dla naukowców z UE lub krajów stowarzyszonych. Naukowiec, po odbyciu stypendium, ma obowiązek wrócić na rok do jednostki mającej siedzibę w UE lub krajach stowarzyszonych.

Oba rodzaje stypendiów mogą również obejmować okres oddelegowania trwający do trzech lub sześciu miesięcy w innej organizacji w Europie.

Stypendium pokrywa koszty podróży i utrzymania naukowca oraz jego rodziny. Ponadto finansowane są koszty szkolenia, tworzenia sieci badawczych, realizacji badań naukowych, a także koszty zarządzania i koszty pośrednie projektu. 

Stypendium przyznawane jest organizacji przyjmującej (uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu, przedsiębiorstwu).

Information

Key words:
Added on:
20 July 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
20 July 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.