Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Zdj. Anthony z Pexels | Pexels.com
Data dodania: 17.05.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.06.2020

Stypendia naukowe „Fundacji Tygodnika POLITYKA” – 20. edycja Nagród Naukowych „Polityki”

Fundator/organizator:

Stypendia przyznawane są w procedurze konkursowej osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą.

 

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą:
a) pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), pracownicy PAN i innych jednostek naukowo-badawczych;
b) uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest złożenie wniosku, zawierającego w szczególności:
– imię i nazwisko oraz datę urodzenia wnioskodawcy;
– adres korespondencyjny/zamieszkania;
– obecny status zawodowy i naukowy;
– syntetyczną charakterystykę osiągnięcia naukowego i/lub wdrożenia projektu mającego istotne znaczenie dla rozwoju dziedziny lub dyscypliny nauki;
– wskazanie co najmniej trzech pracowników naukowych, mogących udzielić rekomendacji odnośnie do osiągnięć i uzdolnień naukowych kandydata (w tym przynajmniej jednej osoby posiadającej tytuł naukowy profesora).

Formularz należy odesłać drogą elektroniczną do 14 czerwca 2020 r. na adres: stypendia@polityka.pl

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Co roku wyłanianych jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2020 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i nazwisk stypendystów, którzy otrzymują stypendia, następuje do 15 listopada danego roku.

Stypendia przyznawane są w ramach akcji „Zostańcie z nami”, prowadzonej pod patronatem redakcji tygodnika POLITYKA i POLITYKI Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej POLITYKI Spółdzielni Pracy).

Informacje

Data dodania:
17 maja 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
17 maja 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.