Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Zdj. Anthony z Pexels | Pexels.com
Data dodania: 17.05.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.06.2020

Stypendia naukowe „Fundacji Tygodnika POLITYKA” – 20. edycja Nagród Naukowych „Polityki”

Fundator/organizator:

Stypendia przyznawane są w procedurze konkursowej osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą.

 

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą:
a) pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), pracownicy PAN i innych jednostek naukowo-badawczych;
b) uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest złożenie wniosku, zawierającego w szczególności:
– imię i nazwisko oraz datę urodzenia wnioskodawcy;
– adres korespondencyjny/zamieszkania;
– obecny status zawodowy i naukowy;
– syntetyczną charakterystykę osiągnięcia naukowego i/lub wdrożenia projektu mającego istotne znaczenie dla rozwoju dziedziny lub dyscypliny nauki;
– wskazanie co najmniej trzech pracowników naukowych, mogących udzielić rekomendacji odnośnie do osiągnięć i uzdolnień naukowych kandydata (w tym przynajmniej jednej osoby posiadającej tytuł naukowy profesora).

Formularz należy odesłać drogą elektroniczną do 14 czerwca 2020 r. na adres: stypendia@polityka.pl

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Co roku wyłanianych jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2020 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i nazwisk stypendystów, którzy otrzymują stypendia, następuje do 15 listopada danego roku.

Stypendia przyznawane są w ramach akcji „Zostańcie z nami”, prowadzonej pod patronatem redakcji tygodnika POLITYKA i POLITYKI Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej POLITYKI Spółdzielni Pracy).

Informacje

Data dodania:
17 maja 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
17 maja 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

20.07.2020

Stypendia indywidualne Komisji Europejskiej „Maria Skłodowska-Curie”

Stypendia indywidualne oferowane są doświadczonym badaczom z całego świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenia zagraniczne. Finansowane są wszystkie obszary badawcze.

04.11.2019

Stypendium badawcze New Europe College w Rumunii – 2020/2021

Rumuński Instytut New Europe College zaprasza do składania wniosków o uzyskanie stypendium badawczego na rok akademicki 2020/2021. Stypendium wiąże się z prowadzeniem pracy naukowej w Instytucie.   

09.01.2019

Stypendia na Uniwersytecie Torontońskim

Polish Language and Literature Program prowadzony przez University of Toronto ogłasza nabór wniosków na krótkoterminowe staże naukowe.

05.12.2015

Nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Od 2 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.   Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria: dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych; znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium; udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym; inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.