Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 09.02.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2017

Nauczyciel języka polskiego

Dziedziny:
językoznawstwo, literaturoznawstwo
Data ogłoszenia:
09.02.2017

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Katarzyny Jagiellonki przy Ambasadzie RP
w Sztokholmie ogłasza konkurs na stanowisko:
Nauczyciela języka polskiego
w szkole podstawowej/gimnazjum/liceum ogólnokształcącym


Wymiar czasu pracy: niepełny etat (7/26).


Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)
Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:


1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład
kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;


2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;


3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.


Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z
2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):
§ 4a
2.Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych za granicą
posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół
podstawowych określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1 i 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny
przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w
wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1,
a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z
planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 2
lub 3, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.
3. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w gimnazjach za granicą posiada osoba, która ma
kwalifikacje określone w ust. 2 pkt 2 lub 3.
4. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w liceach ogólnokształcących za granicą posiada
osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, a ponadto
ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem
nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 1 pkt 1, a ponadto
ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem
nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.


Wymagania dodatkowe:
- znajomość systemu kształcenia obowiązującego w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych
- doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi
- umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy
- poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność)
Wymagane dokumenty:

  •  list motywacyjny i CV
  •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego
  •  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)
  •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela


Oświadczenie kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych -
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z
późn. zm.)
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia
postępowania.
Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za
zgodność z oryginałem”.
Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia
zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.
Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 28 lutego 2017
roku do godziny 16.00 na adres: .sztokholm@orpeg.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs
na stanowisko nauczyciela języka polskiego.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Sztokholm, 5 luty 2017 r.

Źródło: http://www.orpeg.pl/images/Upload/25lat_kierowania/Sztokholm_polski.pdf

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.